xs
xsm
sm
md
lg

กอช. จับมือออมสิน ออกสมุดเงินออมแก่สมาชิก กอช. เพิ่มความมั่นใจการออม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารออมสิน ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการหน่วยรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เดินหน้าให้บริการออกสมุดเงินออมให้แก่สมาชิก กอช. ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ (19 ต.ค.) ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับ ธนาคารออมสิน โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ กอช. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ร่วมในพิธี โดยมี น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการให้บริการออกสมุดเงินออมและบริการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ให้แก่สมาชิก กอช.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนการออมภาคประชาชน เพื่อประชาชน ได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณกับ กอช. ซึ่งกองทุนนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมา สมาชิก กอช. สามารถดูบัญชีเงินออมของตนเองผ่านธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง คือ ธนาคาร ธ.ก.ส. กรุงไทย ธอส. และออมสิน และในทุกๆ ปี ทาง กอช. จะมีการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (Statement) ให้แก่สมาชิกตามที่อยู่เป็นประจำ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงเงินออมของสมาชิกได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน ในการดูเงินออมสะสม เงินสมทบจากรัฐ ผลประโยชน์ของเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐ ทดลองคำนวณบำนาญ ดูข่าวสาร โปรโมชันและช่องทางติดต่อ กอช.

และในปีนี้ กอช. ได้จัดทำสมุดเงินออม (Passbook) ขึ้น สืบเนื่องจากการลงพื้นให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการออมเงิน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการสมุดเงินออม กล่าวคือ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทาง กอช. จึงได้หารือกับทางธนาคารออมสิน เห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมทำสมุดเงินออมให้แก่สมาชิก กอช. เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่สมาชิกเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ” ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินได้เป็นหน่วยรับให้บริการออกสมุดเงินออมให้แก่สมาชิก กอช. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทาง กอช. ได้พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของเงินออมกับ กอช. นอกจากการอัปเดตความเคลื่อนไหวของเงินออม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “กอช.” และยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักออมเงินกับ กอช. อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน คนไทยให้ดีขึ้น เพื่อไม่เป็นภาระของลูกหลานในยามชรา


น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า สมาชิก กอช. สามารถติดต่อขอรับสมุดเงินออมสะสม (Passbook) ตามความต้องการของสมาชิกได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสมาชิกไม่ต้องมีบัญชี เปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน หรือสมาชิกที่สมัครหรือส่งเงินออมสะสมที่ไหน ก็สามารถติดต่อของรับสมุดเงินออมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางธนาคารออมสินได้อำนวยความสะดวกในการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีให้แก่สมาชิก ทั้งเงินออมสะสม เงินสมทบจากรัฐ ผลประโยชน์ของเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐ

ที่ผ่านมา กอช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินในการรับสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน เพื่อให้สมาชิก กอช. ออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

ปัจจุบัน กอช. มีสมาชิกจำนวนประมาณ 2,400,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งอาชีพที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกออมเงินกับ กอช. จากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ อาชีพเกษตร 47.96% ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 30.67% อาชีพค้าขาย 6.39%

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เริ่มให้บริการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. และรับเงินสะสมที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จนปัจจุบันธนาคารออมสินได้ให้บริการรับสมัครสมาชิก กอช. แล้วกว่า จำนวน 452,000 ราย ล่าสุดนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับ กอช. ในการให้บริการออกสมุดบัญชีเงินออมและบริการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวในบัญชีแก่สมาชิก กอช. ที่ต้องการทราบจำนวนเงินออมและเงินสมทบของตัวเอง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบยอดเงินออมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความอุ่นใจในการสะสมเงินออมมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้ได้ทราบข้อมูลเงินออมเพื่อวางแผนอนาคตด้านการเงินของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินของธนาคารออมสิน เพราะเงินออมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะวัยเกษียณ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน นับเป็นธนาคารแห่งแรกที่จะเปิดให้บริการดังกล่าว โดยสมาชิก กอช. สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อขอเข้ารับสมุดออมเงิน กอช. นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น