xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หุ้นกู้แห่งอนาคต”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds : Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ให้ตระหนักถึงประโยชน์ และกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้ในการระดมทุนสำหรับใช้ในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนา ได้แก่ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด นายมนตรี อุปถัมภากุล รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ น.ส.จอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. และ Ms.Julie Becker, Deputy CEO of Luxembourg Stock Exchange เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” โดยมียอดผู้เข้าถึง (reach) 7,851 คน และยอดชม (view) 2,098 คน ทั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังเสวนาได้รับทราบถึงแผนงานของ ก.ล.ต. ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) โดยรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก และเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนรุ่นแรกของภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ทำให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด

ด้านนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า “สบน. มีแผนที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการออก Sustainability Bond เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ออกตราสารเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนายังให้ความเห็นว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นผู้ประเมิน green bond ตามหลักเกณฑ์ที่ออกโดย Climate Bonds Initiative รายแรกของประเทศนั้น จะมีส่วนช่วยให้ต้นทุนของผู้ประเมินลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ร่วมฟังเสวนายังรับทราบถึง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็น platform หลักในการระดมทุนด้าน sustainable finance ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนชั้นนำทั่วโลก รวมถึงขั้นตอนการจดทะเบียนใน LGX เพื่อเชิญชวนบริษัทไทยที่สนใจเสนอขายหรือแสดงข้อมูลตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ความยั่งยืนต้องมาจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดและการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์ตลาดทุนในการระดมทุนสำหรับใช้ในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อตัวกิจการในระยะยาว พร้อมทั้งช่วยเปลี่ยนโลกให้พัฒนาไปในทางดีขึ้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ริเริ่มแนวคิดเชื่อมโยงนำตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของบริษัทไทยไปแสดงข้อมูลใน LGX เพื่อให้บริษัทไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้ลงทุนทั่วโลก”
กำลังโหลดความคิดเห็น