xs
xsm
sm
md
lg

CIMBT พร้อมขายหุ้นกู้ ROJNA วงเงิน 1.6 พันล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวจากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJNA) แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีแผนจะออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากความสนใจของผู้ลงทุน บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงได้สำรองหุ้นกู้เพื่อการออกเพิ่มอีกไม่เกิน 400 ล้านบาท ดังนั้น จะมีหุ้นกู้ที่สามารถเสนอขายได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 และ 19 ตุลาคม 2563 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ ROJNA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและลงทุนในหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับ Investment Gradeโดย ROJNA เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ของบริษัทที่มีความสม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการที่บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในส่วนของผลตอบแทนของหุ้นกู้ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และบริษัทจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน

โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงินจึงไม่ได้เป็นการก่อหนี้เพิ่มแต่อย่างใด ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินนโยบายและบริหารงานอย่างระมัดระวัง เน้นเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมีแหล่งเงินทุนจากการดำเนินงานณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงประมาณ 9,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกประมาณพันกว่าล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นการบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง ROJNA ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อขาย ซึ่งดำเนินการโดยภาคเอกชน และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเขตอุตสาหกรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น