xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนของ "นายสรพน พูลสุขโข" ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เอไอเอ จำกัด ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยไม่นำส่งค่าเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) ให้บริษัทตามความประสงค์ของลูกค้าและนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้กรมธรรม์ไม่มีผลบังคับ และไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัท เอไอเอ จำกัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นายสรพนรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต unit link จากลูกค้ารายหนึ่ง แต่ไม่ได้นำส่งเงินค่าเบี้ยดังกล่าวให้บริษัทตามความประสงค์ของลูกค้าและนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้กรมธรรม์ไม่มีผลบังคับและลูกค้าได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 20,000 บาท

ก.ล.ต.พิจารณาแล้วเห็นว่านายสรพนไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต.จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน หรือ IC plain) ของนายสรพน และไม่ให้นายสรพนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ก.ล.ต.ขอเตือนว่า ในกรณีที่ตกลงซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนนอกที่ทำการของผู้ให้บริการ ผู้ลงทุนควรหลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสดและไม่ควรโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน แต่ควรชำระผ่านช่องทางการรับเงินที่บริษัทผู้ให้บริการกำหนดไว้ เช่น โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท หรือช่องทางการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งต้องเก็บใบรับเงินชั่วคราวเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อลดโอกาสที่จะได้รับความเสียหาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...