xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี กรณีไม่ซื่อสัตย์สุจริตทำให้ลูกค้าเสียหาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนรายนายเฉลิมวุฒิ สนอุป ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เอไอเอ จำกัด ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย โดยมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ส่งผลให้ไม่สามารถเป็นบุคลากรในตลาดทุนเป็นเวลา 5 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้าจากบริษัท เอไอเอ จำกัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นายเฉลิมวุฒิ ทุจริตยักยอกเงินค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) ที่ได้รับจากลูกค้า 2 ราย โดยไม่ได้นำส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัท และนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุและความคุ้มครอง

การกระทำที่มิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรายนายเฉลิมวุฒิเป็นเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนว่า ผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบใบเสร็จหรือหลักฐานในการชำระเงินทุกครั้งว่าออกโดยบริษัทที่ให้บริการ และในกรณีที่เป็นการตกลงซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนนอกที่ทำการของผู้ให้บริการ ผู้ลงทุนไม่ควรชำระด้วยเงินสด แต่ควโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทที่ให้บริการโดยตรง เพื่อลดโอกาสที่จะได้รับความเสียหาย

*ข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม)


กำลังโหลดความคิดเห็น...