xs
xsm
sm
md
lg

บีทีเอสเตรียมออกหุ้นกู้วงเงินกว่า 6 หมื่นล้าน ลุยลงทุน-ขยายธุรกิจ-เพิ่มสภาพคล่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระบุว่า บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญคือ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทโดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) (ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทได้อนุมัติไว้จำนวน 30,000 ล้านบาท) เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท เพื่อใช้ในการชำระหนี้ และไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทได้ออกไป และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน: เงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

วงเงิน: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Basis)

อายุ: สูงสุดไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (Perpetual Bond) ซึ่งจะไม่มีการกำหนดอายุ

การเสนอขาย:

1. เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) 2. เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง) ในเวลาเดียวกันหรือต่างกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว) และไม่ว่าจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ในคราวเดียวหรือหลายคราว

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่นการกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

3. การเข้าเจรจาตกลงลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

4. การแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...