xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดสรรหาฯ เปิดรับสมัครผู้ว่าฯ ธปท.ใหม่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดสรรหาผู้ว่าฯ ธปท. คนใหม่ ออกประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่า ธปท. คนใหม่ตั้งแต่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.63 เพื่อส่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม 2 รายให้ "รมว.คลัง" พิจารณาภายใน 2 ก.ค. ก่อนเสนอ ครม. หวังจะได้คนเก่งมหภาค-นโยบายการเงินเข้ามาเป็นผู้ว่าณ ธปท.คนใหม่ต่อจาก "วิรไท สันติประภพ" ที่กำลังจะครบวาระ 30 ก.ย.นี้

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่า ธปท. ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.63 เนื่องจากนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบัน กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.63

ทั้งนี้ หลังการปิดรับสมัครฯ แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ โดยคณะกรรมการสรรรหาจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมจำนวน 2 คนขึ้นไป เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาภายในวันที่ 2 ก.ค.63 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดสรรฯ ยังได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เช่น ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี เป็นต้น

โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.63 ณ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในวันและเวลาราชการ

อย่างไรก็ตาม นายรังสรรค์ ยังย้ำด้วยว่า บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ธปท. คนต่อไปนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน และพร้อมดูแลเสถียรภาพด้านการเงินของประเทศ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ รวมถึงสามารถดูแลเกี่ยวกับระบบการชำระเงินได้เป็นอย่างดี  

โดยผู้ที่สมัครสามารถเป็นได้ทั้งผู้ประกอบการเอกชน ที่บริหารสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท รวมถึงผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และรองผู้ว่าการ ธปท. นอกจากนี้ นายวิรไทย ผู้ว่าฯ ธปท. คนปัจจุบัน ยังสามารถลงสมัครได้ เนื่องจากปัจจุบันยังมีอายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติ ส่วนในกรณีนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องการลงสมัคร จะต้องว่างเว้นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี

สำหรับคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯ ธปท ทั้ง 7 ราย ที่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามแต่งตั้ง จะประกอบด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานสรรหา นางอรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางนันทวัลย์ สกุนตนาค อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางจันทรา บูรณฤกษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนายนริศ ชัยสูตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

นอกจากนี้ ยังมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวด้วย รวมทั้งยังจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย ประกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายรพี สุจริตกุล อดีตเลขาธิการ ก.ล.ต. และนายสุภัค ศิวะรักษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT


กำลังโหลดความคิดเห็น...