xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ผ่อนเกณฑ์เสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิ้ง หนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น มีผล 16 มี.ค. 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding) โดยไม่นำหลักการ All-or-Nothing มาใช้กับการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิ้ง กรณีที่มีผู้จองซื้อถึงร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่เสนอขายให้ถือว่าระดมทุนได้สำเร็จ เพื่อช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สอดคล้องการกำกับดูแลในต่างประเทศ เริ่มบังคับใช้ 16 มีนาคม 2563

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “ก.ล.ต.พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ SME และวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ในตลาดทุน ซึ่งคราวด์ฟันดิ้งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้กิจการดังกล่าวสามารถระดมทุนได้ โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (funding portal) แล้วจำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความสนใจขอรับความเห็นชอบอีกหลายราย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ funding portal ต้องมีระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน IT และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ก.ล.ต.เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางในการประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีผลวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563”

ที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งไม่สำเร็จเกิดจากจำนวนเงินลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบตามเป้าหมายการระดมทุนที่กิจการตั้งไว้ ทำให้กิจการไม่ได้รับเงินทุนตามหลักการ All-or-Nothing คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิ้งโดยไม่นำหลัก All-or-Nothing มาใช้ หากสามารถระดมทุนได้ร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่เสนอขาย เพื่อขจัดอุปสรรคและเป็นไปในแนวทางเดียวกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา โดย funding portal ต้องเปิดเผยและแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบก่อนการจองซื้อ

*การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding) เป็นการระดมทุนจากประชาชน (crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทจะออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทน

** หลัก All-or-Nothing หมายถึงการที่ผู้ระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งจะได้รับเงินจากผู้ลงทุนเมื่อระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้เท่านั้น

*** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559


กำลังโหลดความคิดเห็น...