xs
xsm
sm
md
lg

ไดเมท (สยาม) เพิ่มทุน 537,906,894 หุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ไดเมท (สยาม) ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้น เดิม 268,953,447 หุ้ น และเพื่อรองรับก ารใ ช้ สิทธิ Dimet-W2 อีก 268,953,447 หุ้น พร้อมตั้ง “เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน” เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อ ซื้อหุ้น “ไอเจน เอนจิเนียริ่ง” 14% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ES รวมมูลค่า 181,440,000 บาท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 18 เม.ย. 61 ว่า อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงและจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (IGE) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ต่อไป
 
พร้อมอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (IGE) จากบริษัทอิเล็กทริค โซลูชั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (ES) 378,000 หุ้น คิดเป็น 14% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ES ในราคาไม่เกินหุ้นละ 480 บาท รวมมูลค่าที่ชำระไม่เกิน 181,440,000 บาท โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ IGE ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญเดิมของ IGE ดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการรวม 91.52% ซึ่งคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุด และบริษัทไม่มีรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้

บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 135 ล้านบาท เป็น 134,476,723.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย 1,046,553 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DIMET-W1) ที่ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หลังจากนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 134,476,723.50 บาท เป็น 403,430,170.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 537,906,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 268,953,447 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดวันจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ขณะที่หุ้น 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2

โดยบริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 15 มิถุนายน 61 เพื่ออนุมัติในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...