xs
xsm
sm
md
lg

TFD แจง ตลท.เข้าลงทุนใน HOTPOT แค่ในระยะสั้นเพื่อ Capital Gain เพราะราคาซื้อต่ำกว่าตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


TFD แจง ตลท.เข้าลงทุนใน HOTPOT แค่ในระยะสั้น เพื่อหวังได้ Capital Gain เนื่องจากราคาซื้อต่ำกว่าตลาด ย้ำการลงทุนในครั้งนี้ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมตอบข้อกังขาทุกเรื่องที่น่าสงสัย

นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD) ชี้แจงข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้น บมจ.ฮอท พอท (HOTPOT) โดยในประเด็นเรื่องขั้นตอนดำเนินการ และการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเป็นการลงทุนระยะสั้น เพื่อหวังผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น (Capital Gain)

ส่วนการพิจารณาได้ผ่านการอนุมัติจากจากคณะกรรมการการลงทุนที่ได้รับมอบอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายอภิชัย เตชะอุบล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2.นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 3.นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการ มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ในวงเงินรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท

สำหรับที่มาในการเข้าลงทุนครั้งนี้นั้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทได้รับแจ้งจากนายอภิชัย เตชะอุบล ว่า ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HOTPOT ว่า จะขายหุ้น HOTPOT บางส่วนให้ ซึ่งนายอภิชัย มีความสนใจที่จะเข้าลงทุนใน HOTPOT จึงได้สอบถามกรรมการผู้จัดการบริษัทว่า มีความสนใจที่จะเข้าลงทุนใน HOTPOT ด้วยหรือไม่

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ TFD จึงได้นำเสนอวาระการลงทุนใน HOTPOT ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อเสนอของราคาที่จะเข้าลงทุนในราคาหุ้นละ 2.80 บาท/หุ้น เป็นราคาที่น่าสนใจพอสมควร เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้น HOTPOT ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการการลงทุน (วันที่ 21 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559) ที่เท่ากับ 3.02 บาท/หุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการการลงทุน จึงอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน HOTPOT ได้ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 ของทุนชำระแล้วของ HOTPOT มูลค่ารวมไม่เกิน 28 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้ นายกัมพล ติยะรัตน์ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการเข้าซื้อขายหุ้น HOTPOT ซึ่งรวมถึงจำนวนหุ้น และช่วงเวลาที่จะเข้าลงทุน ภายใต้วงเงิน และจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน

การอนุมัติในครั้งนี้เป็นตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ให้บริษัทสามารถลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการการลงทุน โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากขายหุ้นบางส่วนในพอร์ตที่อยู่ในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม เช่นเดียวกันกับ HOTPOT ที่มีแนวโน้มทิศทางราคาปรับตัวลดลง เพื่อเข้าลงทุนใน HOTPOT แทน อีกทั้งราคาที่ได้รับก็มีส่วนลดจากราคาตลาด

ทั้งนี้ ณ 11 ตุลาคม 2559 บริษัทมีวงเงินลงทุนคงเหลืออยู่จำนวน 84.50 ล้านบาท ดังนั้น ภายหลังการลงทุนในหุ้น HOTPOT มูลค่าไม่เกิน 28.00 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าวของคณะกรรมการการลงทุน นายอภิชัย ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติวาระการลงทุนใน HOTPOT แต่อย่างใด

ต่อข้กซักถามของ ตลท.เกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อกรณีที่ TFD เข้าลงทุนใน HOTPOT 2.24% พร้อมกับประธานกรรมการบริหารที่ได้ลงทุน 7.98% ว่า มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่างไร รวมทั้งบริษัทมีแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น

TFD ชี้แจงว่า การลงทุนในครั้งนี้ไม่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมูลค่าการลงทุนใน HOTPOT ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 28 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม และมีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทในรูปของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

ขณะที่ประเด็นแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทเห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการตัดสินใจเข้าลงทุนใน HOTPOT เป็นผลจากการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งนายอภิชัย ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย อีกทั้งนโยบายการลงทุนก็อาจมีความแตกต่างกันได้ เนื่องจากบริษัทจะเน้นลงทุนระยะสั้น ในขณะที่นายอภิชัย อาจลงทุนใน HOTPOT ในระยะกลาง หรือยาว ซึ่งขึ้นอยู่การตัดสินใจของนายอภิชัย

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอทราบความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทได้แจ้งปฏิเสธข่าวการพิจารณาเข้าลงทุนใน HOTPOT แต่หลังจากั้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ บริษัทได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เพราะเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เลขานุการบริษัทได้มีการสอบถามไปยังกรรมการผู้จัดการของบริษัท (TFD) ได้แจ้งว่า ไม่ได้รับข้อมูล หรือได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HOTPOT เพื่อเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการติดต่อเจรจาซื้อขายส่วนบุคคลระหว่างนายอภิชัย กับผู้ถือหุ้นใหญ่ HOTPOT โดยตรง บริษัทจึงได้แจ้งปฏิเสธข่าวดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

แต่ต่อมา นายอภิชัย ได้เจรจากับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HOTPOT จนได้ข้อสรุปในเงื่อนไขราคา สัดส่วนการถือหุ้น และตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนใน HOTPOT แน่นอนแล้ว นายอภิชัย จึงได้แจ้งข้อเสนอดังกล่าวให้บริษัททราบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และบริษัทได้นำเสนอให้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาก่อนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559


กำลังโหลดความคิดเห็น...