xs
xsm
sm
md
lg

จี้ไทยพัฒนาโรงงาน แจงการซื้อหุ้น “ฮอท พอท”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ “ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม” ชี้แจงการลงทุนใน “ฮอท พอท” ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 หลังมีข่าวการเข้าซื้อกิจการ ทั้งขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ความสมเหตุสมผล และการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD) ได้ชี้แจงข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์กรณีปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (HOTPOT) ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนั้น

เนื่องจากในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 HOTPOT ได้แจ้งข้อมูลว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ขายหุ้น HOTPOT 41.50 ล้านหุ้น (10.22% ของทุนชำระแล้ว) ให้แก่ นายอภิชัย เตชะอุบล 32.40 ล้านหุ้น (7.98%) และ TFD 9.10 ล้านหุ้น (2.24%) ประกอบกับข้อมูลของ TFD ปรากฏว่า นายอภิชัย เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TFD (24.52% ของทุนชำระ) ด้วยเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และครบถ้วน 

ตลาดหลักทรัพย์ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดังนี้ คือ กรณีแรกการที่บริษัทลงทุนใน HOTPOT มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเมื่อใด พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบการตัดสินใจลงทุน และขอทราบว่า ประธานกรรมการบริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนี้หรือไม่ อย่างไร

กรณีที่สอง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อกรณีที่ TFD เข้าลงทุนใน HOTPOT 2.24% พร้อมกับประธานกรรมการบริหารที่ได้ลงทุน 7.98% ว่า มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่างไร รวมทั้งบริษัทมีแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร

กรณีที่สาม สาเหตุ หรือเหตุผลที่ในวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทได้แจ้งปฏิเสธข่าวการพิจารณาเข้าลงทุนใน HOTPOT ในขณะที่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์หลังจากบริษัทปฏิเสธข่าว บริษัทได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...