xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ TFD ชี้แจงข่าวการเข้าลงทุนใน HOTPOT ภายใน 26 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ TFD ชี้แจงข่าวการเข้าลงทุนใน HOTPOT ภายใน 26 ต.ค.นี้ พร้อมจี้ให้แจงเหตุผลที่เคยปฏิเสธการเข้าลงทุนเมื่อปลายเดือนก่อน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD) ชี้แจงการลงทุนใน บมจ.ฮอท พอท (HOTPOT) ตามที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD) ได้ชี้แจงข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเข้าซื้อกิจการของ บมจ.ฮอท พอท (HOTPOT) ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนั้น

เนื่องจากในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 HOTPOT ได้แจ้งข้อมูลว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ขายหุ้น HOTPOT 41.50 ล้านหุ้น (10.22% ของทุนชำระแล้ว) ให้แก่ นายอภิชัย เตชะอุบล 32.40 ล้านหุ้น (7.98%) และ TFD 9.10 ล้านหุ้น (2.24%) ประกอบกับข้อมูลของ TFD ปรากฏว่า นายอภิชัย เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TFD (24.52% ของทุนชำระ) ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดังนี้

1.การที่บริษัทลงทุนใน HOTPOT มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเมื่อใด พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบการตัดสินใจลงทุน และขอทราบว่า ประธานกรรมการบริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนี้หรือไม่ อย่างไร

2.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อกรณีที่ TFD เข้าลงทุนใน HOTPOT 2.24% พร้อมกับประธานกรรมการบริหารที่ได้ลงทุน 7.98% ว่า มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่างไร รวมทั้งบริษัทมีแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร

3.สาเหตุ หรือเหตุผลที่ในวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทได้แจ้งปฏิเสธข่าวการพิจารณาเข้าลงทุนใน HOTPOT ในขณะที่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์หลังจากบริษัทปฏิเสธข่าว บริษัทได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...