xs
xsm
sm
md
lg

เร่งจัดทำแผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม เน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“คลัง” เร่งจัดทำแผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม โดยแนวคิดหลักคือ การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนอยู่ดี กินดี ไม่มีหนี้เสีย ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ทั้งการสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างทำแผนแม่บทการคลังเพื่อสังคม เพื่อเสนอ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา โดยแนวคิดหลัก คือ การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนอยู่ดี กินดี ไม่มีหนี้เสีย ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ทั้งการสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต และการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินงานเพื่อสังคม

ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินนโยบายผ่านโครงการประชาชนรัฐที่ร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างประชาชน เอกชน และรัฐบาล ด้วยการผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มมีอาชีพ มีรายได้ ที่อยู่อาศัย รู้จักพึ่งพาตนเอง และไม่มีภาระหนี้สิน รวมทั้งมีหลักประกันในยามชรา โดยจะมีการพัฒนาทักษะ และความรู้ ทั้งการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานผ่านหน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ)

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย การบริหารที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมสินค้าชุมชน เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...