xs
xsm
sm
md
lg

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฮุบ C.P. Cambodia

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ซื้อหุ้น C.P. Cambodia Company Limited หรือ CPC ในกัมพูชา เพิ่มอีก 75% จากเดิมถือหุ้น 25% หวังขยายตัวของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตามแผนขยายธุรกิจให้ครบวงจร เตรียมเสนอผู้ถือหุ้น 22 เมษายนนี้ และเสนอขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการเข้าลงทุน 75% ใน C.P. Cambodia Company Limited หรือ CPC ที่บริษัทมีการลงทุนอยู่เดิม 25% ซึ่งจะทำให้ CPC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุน 100% โดยมีมูลค่ารวมในการเสนอซื้อจำนวน 2,850 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า ประเทศกัมพูชามีโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอีกมาก และ CPC มีแผนการในการขยายธุรกิจให้ครบวงจรต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอาหารมากขึ้น การเข้าลงทุนในครั้งนี้จึงมีประโยชน์ต่อซีพีเอฟ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร CPF เปิดเผยว่า CPC เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา มีรายได้รวมในปี 2557 จำนวนประมาณ 8,309 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 744ล้านบาท (คิดมูลค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 0.0081 บาทต่อ 1 เรียล) โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสุกรและสัตว์ปีก การที่ซีพีเอฟเข้าไปลงทุนใน CPC ครั้งนี้ จะทำให้ซีพีเอฟเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในเขตอินโดจีน ซึ่งเป็นเขตที่มีโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจ และการบริโภคค่อนข้างสูงในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 426,039 ล้านบาท โดยกิจการในต่างประเทศที่มีสัดส่วน 58% และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปีใน 5 ปีข้างหน้า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการสอดคล้องต่อแนวทางกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัทรายงานกำไรสุทธิจำนวน 10,562 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 49% โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีอีกจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จะมีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นสำหรับปี 2557 จำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2558 นี้ บริษัทให้ความสำคัญในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ รวมการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างน้อย 10% จากปี 2557


กำลังโหลดความคิดเห็น...