xs
xsm
sm
md
lg

เอกซเรย์โครงการที่อยู่อาศัยในนครราชสีมา-ขอนแก่น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดสัมมนา “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอื่นมาร่วมบรรยายและเสวนา

ข้อมูลที่นำเสนอมาจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 โดยเป็นข้อมูลของโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

3 ทำเลยอดฮิตใน จ.นครราชสีมา

ในจังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 12,940 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 9,400 หน่วย หน่วยห้องชุดประมาณ 3,100 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 440 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 78 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 9,400 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 32,100 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 4,100 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่เปิดขายก่อนปี 2553 และยังเหลือขายอยู่ 9 โครงการ

แบ่งตามพื้นที่ พบว่า โครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ใน 3 อำเภอหลัก คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา 63 โครงการ 8,400 หน่วย อำเภอปากช่อง 14 โครงการ 800 หน่วย และอำเภอโชคชัย 1 โครงการ 200 หน่วย

แบ่งตามประเภท ร้อยละ 86 ของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 4 เป็นทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 5 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ที่เหลือเป็นบ้านแฝดและที่ดินเปล่าในโครงการ

บ้านเดี่ยว มีระดับราคาค่อนข้างกว้าง 1-5 ล้านบาท โดยร้อยละ 40 ของบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวซึ่งมีราคาต่ำกว่า และร้อยละ 60 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นซึ่งมีราคาสูงกว่า ส่วนทาวน์เฮาส์อยู่ในระดับราคาตั้งแต่ต่ำกว่าล้านบาทถึงไม่เกิน 5 ล้านบาท

สำหรับหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายประมาณ 4,100 หน่วยนั้น อยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ 3,800 หน่วย อยู่ในอำเภอปากช่องประมาณ 300 หน่วย และอยู่ในอำเภอโชคชัยเพียงไม่ถึง 20 หน่วย

ในภาพรวมมีบ้านเดี่ยวเหลือขายประมาณ 3,700 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 8,100 หน่วย ทาวน์เฮาส์เหลือขายประมาณ 140 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 380 หน่วย และอาคารพาณิชย์พักอาศัยเหลือขายประมาณ 120 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 450 หน่วย ที่เหลือเป็นบ้านแฝด และที่ดินเปล่า

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 42 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 48 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนอีกร้อยละ 10 เป็นหน่วยซึ่งยังไม่เริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 120 หน่วย

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 5 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 23 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,100 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 11,800 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,000 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,700 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่เปิดขายก่อนปี 2553 และยังเหลือขายอยู่เพียงโครงการเดียว

แบ่งตามพื้นที่ พบว่า จากหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอปากช่อง 15 โครงการ ที่เหลืออีก 8 โครงการอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา

จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ 20 เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนร้อยละ 44 เป็นแบบสองห้องนอนร้อยละ 33 ที่เหลืออีกร้อยละ 3 เป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป ต่างจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งห้องชุดแบบสองห้องนอนขึ้นไปมีน้อยมาก

สำหรับหน่วยห้องชุดเหลือขายประมาณ 1,000 หน่วยนั้น อยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 560 หน่วย และในอำเภอปากช่อง ประมาณ 440 หน่วย มีห้องแบบสตูดิโอเหลือขายประมาณ 180 หน่วย จากหน่วยในผังประมาณ 620 หน่วย แบบ 1 ห้องนอนเหลือขายประมาณ 350 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 1,350 หน่วย แบบ 2 ห้องนอนเหลือขายประมาณ 410 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 1,020 หน่วย ที่เหลือเป็นแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามากถึงร้อยละ 84 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่หน่วยซึ่งยังไม่ก่อสร้างมีร้อยละ 12 และหน่วยซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จมีน้อยมากเพียงร้อยละ 4 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 35 หน่วย

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

ในประเภทบ้านพักตากอากาศ หรือวิลลา นับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท และมีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ รวมประมาณ 440 หน่วย อยู่ในอำเภอปากช่อง 9 โครงการ รวม 360 หน่วย และในอำเภอเมืองนครราชสีมา 1 โครงการ รวม 80 หน่วย เป็นประเภทบ้านเดี่ยวทั้งสิ้น และมีที่ดินเปล่าแบ่งขาย

จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มีหน่วยซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงประมาณ 20 หน่วย โดยมีหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างประมาณ 110 หน่วย และหน่วยซึ่งยังไม่เริ่มก่อสร้างมากถึงประมาณ 320 หน่วย

กระจุกตัวอยู่ในเมืองขอนแก่น

สำหรับ จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 8,300 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 4,000 หน่วย และหน่วยห้องชุดประมาณ 4,300 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 34 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 4,000 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 15,300 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,600 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 6,800 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นโครงการที่เปิดขายก่อนปี 2553 และยังเหลือขายอยู่ 3 โครงการ โดยโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดล้วนอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งสิ้น แบ่งตามประเภท ร้อยละ 86 ของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 7 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ร้อยละ 4 เป็นทาวน์เฮาส์ ที่เหลือเป็นบ้านแฝด

บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท โดยร้อยละ 14 เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และร้อยละ 86 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขณะที่ทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น และอยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท

ในภาพรวมมีบ้านเดี่ยวเหลือขายประมาณ 1,400 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 3,400 หน่วย ทาวน์เฮาส์เหลือขายประมาณ 60 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 160 หน่วย และอาคารพาณิชย์พักอาศัยเหลือขายประมาณ 70 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 260 หน่วย ที่เหลือเป็นบ้านแฝด

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 43 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 50 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนอีกร้อยละ 7 เป็นหน่วยซึ่งยังไม่เริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 80 หน่วย

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 28 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 20 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 4,300 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 8,600 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,700 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,600 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นโครงการที่เปิดขายก่อนปี 2553 และยังเหลือขายอยู่เพียงโครงการเดียว โดยโครงการอาคารชุดทั้งหมดล้วนอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งสิ้น

จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ 39 เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนร้อยละ 51 และที่เหลือร้อยละ 10 เป็นแบบ 2 ห้องนอน ส่วนแบบ 3 ห้องนอนมีไม่ถึง 10 หน่วย

สำหรับหน่วยห้องชุดเหลือขายประมาณ 1,700 หน่วยนั้น เป็นห้องแบบสตูดิโอเหลือขายประมาณ 500 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 1,700 หน่วย แบบหนึ่งห้องนอนเหลือขายประมาณ 900 หน่วยจากหน่วยในผังประมาณ 2,200 หน่วย ที่เหลือเป็นแบบ 2 ห้องนอนขึ้นไป

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามากถึงร้อยละ 62 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่หน่วยซึ่งยังไม่ก่อสร้างมีร้อยละ 26 และหน่วยซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จมีเพียงร้อยละ 12 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 80 หน่วย

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 27 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...