xs
xsm
sm
md
lg

“ตงฮั้ว” เอาอีกงัด TH-W2 ระดมทุน พร้อมเพิ่มหุ้น PP ลุยทำธุรกิจใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

 บอร์ด  ตงฮั้ว ลงมติออก TH-W2 ระดมทุนรับธุรกิจใหม่ หลังผู้บริหารสนใจเข้าประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพี โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 670 ล้านเป็น 1.3 พันล้าน  เพื่อแจกวอร์แรนต์สัดส่วน 3 หุ้นเดิมรับ 1 วอรแรนต์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ TH-W1 พร้อมเพิ่มหุ้นที่เก็บไว้ขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) เป็น 500 ล้านหุ้น  จากเดิม 250 ล้านหุ้น เพื่อรองรับพันธมิตรต่างแดน

    นายระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงษ์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (TH)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556  ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 670 ล้านบาท เป็น  1,319,758,492  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน  709,758,492  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  โดยแบ่งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก จำนวน  203,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 โดยคณะกรรมการได้อนุมัติออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน  1 หน่วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 3.00 บาทต่อหน่วย

    ส่วนที่สองจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 6,425,159 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1)  ซึ่งต้องปรับสิทธิเนื่องจากการบริษัทมีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่  โดยจำนวนหุ้นที่ต้องใช้เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการประมาณราคาหุ้น ระหว่างวันที่  20-28 ก.พ.2556 ซึ่งเท่ากับ 4.89 บาทต่อหุ้น ทำให้อัตราการใช้สิทธิจากเดิม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1.1071 หุ้น ทำให้หุ้นที่ต้องใช้สำหรับการรองรับการแปลงสภาพ TH-W1 เพิ่มขึ้นจาก 59,998,983 หุ้น เป็น 66,424,142 หุ้น

    ส่วนสุดท้ายจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) โดยจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

 “การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนธุรกิจของ TH ในอนาคต จะทำให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายงานอย่างมากในอนาคต  ในปัจจุบัน มีการศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม  ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีธุรกิจพลังงาน  โดยปัจจุบัน TH มีการยื่นประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ IPP ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์ อีกทั้งตั้งใจจะประมูล 1 โรงไฟฟ้า ขนาดประมาณ 900 เมกะวัตต์  ดังนั้น ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ทั้งการอนุมัติเกี่ยวกับ TH-W2 ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการแปลงสภาพ ก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มเข้ามา
ขณะเดียวกัน ในส่วนของการเพิ่มจำนวนหุ้นที่จะขายให้นักลงทุนแบบพีพี ก็เป็นการเปิดทางเอาไว้เพื่อรับพันธมิตรที่อาจจะเข้ามาในอนาคตเพื่อช่วยเสริมศักยภาพการทำงาน รวมถึงด้านเงินทุนด้วย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรจากจีน ซึ่งหากได้ข้อสรุปเมื่อใดจะรีบแจ้งให้สาธารณชนรับทราบต่อไป”

    สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2555 ซึ่งเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการของ TH ปรากฏว่า มีกำไรสุทธิ 11.184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,116% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิ  0.919 ล้านบาท

    โดยบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และสิทธิในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2556
กำลังโหลดความคิดเห็น