xs
xsm
sm
md
lg

งาน THAIHUA OPEN HOUSE เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว จัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ ศตวรรษที่ 21” เพื่อนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.2561

เมื่อเวลา 10.29 น.วันนี้( 17 ม.ค) ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก) ร่วมเปิดงาน THAIHUA OPEN HOUSE #3 “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ ศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิล้อกเซียนก๊ก แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวฯ กล่าวแถลงนโยบายไทยหัว 4.0 แผนระยะยาว 5 ปี ช่วงที่ 2(พ.ศ.2561-2565) ว่า ตามแผนระยะ 5 ปี ช่วงที่ 1 คือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างทีมไทยหัว ทำความเข้าใจหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการ ของอดีตครูใหญ่ สุ่นปิ่น แซ่ซึง จัดแนวทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามรูปแบบการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน ทำความเข้าใจ เรียนรู้ และถ่ายทอดแก่ผู้เรียนยึดมั่นตามข้อตกลง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าที่ดีงาม สร้างความสุขร่วมกันในองค์กรทั้งผู้เรียนและผู้สอน

สำหรับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนระยะ 5 ปี ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ระดับสากล ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง ผู้ปลูกฝังการเป็นผู้นำ ผู้ตาม เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง ซึ่งจะมีการน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เมื่อผู้เรียนเติบโต เป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึก สร้างประโยชน์ แก่ชาติบ้านเมือง ตามลักษณ์ของเด็กไทยหัวในอนาคต 4 ประการ คือเป็นคนดี ในที่นี้หมายถึง รู้หน้าที่ มีจริยธรรมและคุณธรรม ,เป็นคนเก่ง มีปัญญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ,รู้รักสามัคคี คือ รู้จักให้อภัย มีสปิริต แยกแยะ ส่วนตนและส่วนรวมได้ชัดเจน และรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง รู้ตัวตน รู้จักประเมินตน มีหลักสู่แนวทางภาคปฏิบัติและพัฒนา

ด้านนายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6 มีเป้าหมายพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 5 ประการ คือ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เสริมกิจกรรมสุนทรียศาสตร์ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

การจัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE เป็นการจัดงานประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ยุค 4.0 ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างผลงานและนวัตกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษา จัดนิทรรศการและผลงานทาวิชาการของครูและนักเรียนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...