xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีเดินหน้าตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าสู่การเรียนรู้วัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปัตตานี - ผู้นำตำบลหนองแรด จ.ปัตตานี จัดประชุมหารือชี้แจงจัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้า ปักผ้า และเย็บผ้า เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาตำบลให้เป็นต้นแบบแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข

วันนี้ (7 มี.ค.) ที่ศูนย์ชุมชนศรัทธา ดารุลตักวา ต.หนองแรด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ผู้นำตำบลหนองแรด ได้นำกลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่ 150 คน เข้าร่วมการประชุมหารือชี้แจงการปฏิบัติการจัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้า ปักผ้า และเย็บผ้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย และคงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และรู้จักคุณค่า มีความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถลดจำนวนการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ และยังเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น

โดยมี พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี หัวหน้าคณะโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ คณะที่ 2 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 นายอำเภอยะหริ่ง ผู้นำศาสนา กำนัน และผู้ใหญ่บ้านใน ต.หนองแรด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการเสนอความต้องการจากกลุ่มสตรีในพื้นที่ จำนวน 82 คน พบว่า มีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การทอผ้า การปักผ้า และการเย็บผ้า โดยมติที่ประชุมกำหนดเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1.นำกลุ่มสตรีศึกษาดูงานกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่มงาน 2.ผู้นำกลุ่มสตรี ประมาณ 5 คน ฝึกอบรมเป็นวิทยากร ณ โครงการศิลปาชีพบ้านดาฮง ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และที่ศูนย์ศิลปาชีพในตำหนักสวนจิตรดา กรุงเทพฯ 3.จัดหาอุปกรณ์ 4.ทำการฝึกอบรมกลุ่มสตรีที่เหลือ และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้กลุ่มสตรีในพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคง และนอกจากนี้ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยังกล่าวถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม ที่อยู่ด้วยกัน ตั้งแต่อดีตในสมัยพญาอินทิรา เจ้าเมืองปัตตานี เดิมนับถือศาสนาพุทธแล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม ทำให้คนใกล้ชิดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตาม

จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศอินโดนีเซีย ที่มีลักษณะเหมือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ไม่ทำลายพุทธสถานบุโรพุทโธ (บรมพุทโธ) จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ทำรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งในตำบลหนองแรด มีจำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นพี่น้องไทยพุทธ จำนวน 1 หมู่บ้าน ก็มีความรักความสามัคคี ร่วมมือกันพัฒนาตำบลให้เจริญ เป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่มีสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...