xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วันนี้ เวลา 14.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทความว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการทุกๆ ด้าน ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จทั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนได้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเกินความพากเพียรของมนุษย์ไปได้ เมื่อคนเราประกอบกิจการงานอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่น และพากเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมจะบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุด แต่นอกจากความพากเพียรพยายามดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยหนุนนำไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ความรอบคอบระมัดระวัง กล่าวคือ บุคคลจะต้องประกอบกิจการงานทุกอย่างโดยใช้สติปัญญาไต่ตรองให้ถี่ถ้วนรอบคอบอยู่เสมอ และไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เพราะความประมาทเป็นเหตุให้งานที่ทำผิดพลาดล้มเหลวได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความพากเพียรพยายามและความรอบคอบระมัดระวังพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากิจการงานของตนให้ก้าวหน้าโดยไม่หยุดยั้ง อีกทั้งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับจิตใจ หากทำได้ดังนี้ แต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า สามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีสุขอนามัยดีและแข็งแรง สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2556 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.28 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากพระตำหนักดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) บ้านหินแตก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างและพระราชทานชื่อโรงเรียน เมื่อปี 2506 เพื่อให้เด็กในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการศึกษา เปิดสอนชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษา มีนักเรียน 442 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผาลาหู่ และไทใหญ่ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 23 คน

ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์โครงการอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมภายในห้องสมุด จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาโรคแก่นักเรียนและราษฎร ซึ่งทรงรับผู้ป่วยยากไร้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 5 คน ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด โรคไต โรคหูหนวกพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิด โรคโลหิตจาง และโรคแพ้ภูมิตัวเอง

เวลา 12.13 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบันมีนักเรียน 135 คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการฝึกอาชีพนักเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนปักผ้าลายอาข่าทั้งลายดั้งเดิมและลายประยุกต์ การทำไม้กวาดดอกหญ้า จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและโครงการพัฒนาอาชีพปักผ้าลายชนเผ่า เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า ด้านการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ ผลการเรียนต่ำกว่าระดับจังหวัดและประเทศ จึงส่งให้ครูเข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้ เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้โดยการสอนเสริมหลังเลิกเรียน

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โอกาสนี้ พระราชทานเงินเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยภาวะไม่มีรูทวารตั้งแต่กำเนิด และผู้ป่วยขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ สมควรแก่เวลา ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง

เวลา 15.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงราย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- คณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินในฮ่องกง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- คณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นำ นายแอทท่า นอร์ (Atta Norr) ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบร๊าวค์ ประเทศอัฟกานิสถาน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพรมทอมือ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ช่วยเหลือเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนและยาเสพติดในอัฟกานิสถานจนเป็นผลสำเร็จ ตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อาทิ การศึกษาเรียนรู้สภาพภูมิสังคม เพื่อนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...