xs
xsm
sm
md
lg

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือซีพี ปั้น นศ.เรียนรู้จริง ทำงานจริงเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ บริษัท ซีพี และบริษัทในเครือ หนุนนักศึกษาปริญญาตรีเรียนรู้การทำงานจริง ได้เงินพร้อมสวัสดิการ สร้างอาชีพหลังเรียนจบ เพิ่มศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการจัดการ การบริหาร การค้าปลีก จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีฯ ลงนามความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับธุรกิจด้านการค้าปลีกตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

โดยมีแนวทางดำเนินงาน และปฏิบัติดังนี้ คือ ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง โดยรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัท ซีพีฯ ความร่วมมือจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และการร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย โดยบริษัท ซีพีฯ เป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่บริษัทฯ จัดหาให้

รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาสถานประกอบการให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดที่จบการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสม มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 ซึ่งความร่วมมือที่ได้ดำเนินการร่วมกันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

“ทั้งในขณะที่กำลังศึกษาอยู่จนถึงเมื่อจบการศึกษา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เป็นแหล่งฝึกทักษะการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะได้เป็นอย่างดี ดังนั้น นักศึกษาที่จบไปสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าสายอาชีพใดจะมีศักยภาพจากการที่ได้ฝึกฝน เรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยและบริษัท ซีพีฯ ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน” อธิการบดีกล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น