xs
xsm
sm
md
lg

“สกว.” จัดโชว์ “ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน” 5 จ.ใต้กลาง 15 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - โครงการ “ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน” อยู่ในระหว่างการสนับสนุนงานวิจัย “ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตอบสนองกรอบแนวทางการทำงานของสำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง” ในอันที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการแก้ปัญหาของท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่วัยเด็กเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการทำให้เยาวชนได้เรียนรู้เศรษฐกิจของชุมชนตนเองด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการวิจัย

นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นผู้รู้และสร้างนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการวิจัยยังเชื่อมโยงโรงเรียนกับภาคีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการร่วมคิดและร่วมพัฒนาภายใต้กิจกรรมการวิจัย ซึ่งกระบวนการที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างกระบวนการเพื่อให้ยุวชนเป็นนักเรียนรู้ นักเปรียบเทียบ นักวิเคราะห์ นักสืบในการเฝ้าระวัง เพื่อสะท้อนปัญหาหรือประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้กับผู้ใหญ่ (อบต. ผู้ปกครอง) ได้รับรู้และมีแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

จากประเด็นที่ได้กล่าวถึงข้างต้น โครงการฯ ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการจากโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยในปี 2553 โครงการ “ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน” ได้สนับสนุนทุนวิจัย 30 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 118 คน ดังนั้นโครงการจึงจะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้เป็นเวทีในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ได้ทิศทางในการดำเนินการด้านนี้ และความร่วมมือที่จะมีต่อกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในอนาคต

สำหรับการประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้กลาง สกว. ปี 2553 จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 15 พ.ค.2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกำหนดการสำคัญๆ ดังนี้ เริ่มด้วยชมวีดิทัศน์ รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผอ.ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.กล่าวเปิดการประชุม แล้วตามด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักเรียน

จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการเสวนา “นักเรียนได้อะไรจากโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน” ตามด้วยการอภิปรายกลุ่ม “การบูรณาการงานยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนกับการเรียนการสอน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยนายสุทัศน์ พูลเสน (นายก อบต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นายอรรถพันธ์ สงเกื้อ เลขานุการ อบต.หัวไทร นายสมหมาย โศภิษฐิกุล ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ นางสกุล นิรภัย ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ดำเนินรายการโดย อ.จำนงค์ แรกพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ แล้วไปจบลงที่การประกาศผล และมอบรางวัลยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2553
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น