xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ปัตตานีเผยทำการเยียวยาจิตใจเหยื่อไฟใต้แล้ว 171 ครอบครัว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปัตตานี - สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เผยส่งทีมเยียวยาด้านจิตใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในทุกพื้นที่ ขณะนี้ได้รับการดูแลเยียวยาแล้ว 171 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 86.80

นายแพทย์ยอร์น จิระนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างวิตกกังวล หวาดระแวง หวาดกลัว ขาดความเชื่อมั่น สูญเสียรายได้ สูญเสียอวัยวะ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติ ตลอดจนโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียญาติ หรือบุคคลอันเป็นที่รัก

ถึงแม้ว่าจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายและความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ตาม แต่ก็มิอาจทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ อาทิ อาการซึมเศร้า ฝันร้าย ตื่นกลัว ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด ทันท่วงทีและต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเยียวยาด้านจิตใจระดับจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ วางแผน ประสานการปฏิบัติและบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทันทีและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในระดับอำเภอทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ได้จัดตั้งศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบขึ้นในโรงพยาบาลทั้ง 12 แห่ง เพื่อให้บริการเยียวยาสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทันทีที่เข้ารับบริการ ในส่วนของระดับตำบลได้มีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยียวยาด้านจิตใจระดับชุมชนให้สามารถเฝ้าระวังและประเมินคัดกรองผู้ที่มีสภาวะด้านจิตใจผิดปกติ

ผลการดำเนินงานเยียวยาด้านจิตใจฯของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ คือ เสียชีวิต 457 คน บาดเจ็บ 512 คน หญิงหม้าย 319 คน เด็กกำพร้า 519 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ทีมเยียวยาด้านจิตใจฯ

ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตระดับอำเภอ/ ตำบล ออกเยี่ยมบ้านค้นหา คัดกรองและประเมินสภาวะจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและผู้ช่วยเหลือ โดย ให้การดูแลทางจิตใจเบื้องต้น ให้ความรู้เรื่องปฏิกิริยาทางจิตใจ การดูแลตนเองและบุคคลใกล้ชิด และสนับสนุนให้คนในชุมชนช่วยดูแล โดยมีเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 784 ครอบครัว ได้ดูแลเยียวยาด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 713 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 90.94

สำหรับ ปีงบประมาณ 2551 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 – มกราคม 2551 มีครอบครัวเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 197 ครอบครัว ขณะนี้ได้รับการดูแลเยียวยา แล้ว จำนวน 171 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 86.80
กำลังโหลดความคิดเห็น