xs
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้าสู่มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หวังเสริมแกร่งธุรกิจค้าค้าปลีกไทยเติบโต นำร่อง 3 กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เล็งจัดงานใหญ่ “ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” 22 มี.ค.


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยเฉพาะสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกระดับท้องถิ่นของไทย ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDPประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7) เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)

ดังนั้น ทางกระทรวงพาณิชย์จึงเร่งผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประเภทหนึ่งให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยจะเน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา และเพาะบ่มเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

ทั้งนี้ ได้จัดทำ 3 กิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณืร้านค้า ได้แก่ 1. สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน โดยจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในด้านการตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย 2. ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยได้มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 8 ด้าน สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมของธุรกิจ และ 3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าที่ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ทั้ง 8 ด้านแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจอื่นที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ ให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้มีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เตรียมจัดงานใหญ่ “ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...