xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ นัด 18 องค์กรชั้นนำหารือแนวทางเชื่อมโยงธุรกิจบริการฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เชิญหน่วยงานและธุรกิจ Startup แถวหน้าของไทยร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจบริการเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต หวังดึงรายได้เข้าประเทศเพิ่ม

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจบริการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน โดยจะเพิ่มการสร้างรายได้จากภาคบริการให้มากขึ้น และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต โดยจะนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 6 กลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ธุรกิจบริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความงาม (Wellness & Beauty Service) เช่น ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ และเสริมสวย 2. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการรับรอง/ ต้อนรับ (Hospitality Service) เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 3. ธุรกิจบริการสร้างสรรค์ (Creative Service) เช่น ธุรกิจด้านบันเทิง ดิจิตอลคอนเทนต์ 4. ธุรกิจบริการก่อสร้าง (Construction Service) 5. ธุรกิจบริการจัดจำหน่าย (Distribution Service) เช่น ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก แฟรนไชส์ 6. ธุรกิจบริการลอจิสติกส์ (Logistics Service)


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจบริการลอจิสติกส์ ธุรกิจสุขภาพและความงาม และธุรกิจร้านอาหาร โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ซึ่งมีธุรกิจที่สามารถขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศแล้ว เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการลอจิสติกส์ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ยังสามารถแข่งขันและเจริญเติบโตอยู่เฉพาะภายในประเทศ แต่ปัจจุบันการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการจะดำเนินการในรูปแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมฯ จึงมีแผนในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะเชื่อมโยงธุรกิจบริการกับการท่องเที่ยวไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ Local Thai SELECT และโครงการพัฒนาธุรกิจการค้าชุมชน โดยตั้งเป้าให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเข้มแข็งทั้งภายในประเทศ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคต


นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะ Mr.Service และเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาส่งเสริมและผลักดันด้านการตลาดของธุรกิจบริการ จึงนัดประชุมหารือกับ 18 หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการให้มีประสิทธิภาพ และลดการทำงานซ้ำซ้อน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ แนวทาง และมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน รวมทั้งธุรกิจ Startup ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่มีมุมมองและข้อเสนอแนะที่ทันสมัยแปลกใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...