xs
xsm
sm
md
lg

รมว.อว.เดินหน้าพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุวิทย์ เมษินทรีย์” เผย ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯ จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกเป็น 4 กลุ่ม “วิจัยระดับแนวหน้าของโลก – พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม – พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ –ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ” พร้อมเร่งผลักดันตัวชี้วัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อเลือกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ จะประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ วาระสำคัญ คือ การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย ที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย ผลิตกำลังคนคุณภาพสูงทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า สำนักงานปลัด อว. กำลังเร่งผลักดันร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. โดย คณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ อว.เสนอ โดยกำหนดให้มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกเป็น 4 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยและมีวิทยา นิพนธ์หรืองานวิจัยระดับนานาชาติในหลายสาขาวิชา พร้อมทั้ง มุ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาชุมชน วิจัยและพัฒนา และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค รวมถึง การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

และ กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ โดยในเบื้องต้นจะเร่งสนับสนุน กลุ่มที่ 1-3 ก่อน

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า สำนักงานปลัด อว. จะเร่งผลักดันตัวชี้วัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อเลือกกลุ่ม รวมทั้ง จัดทำกรอบแนวทางการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...