xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะ 3 เรื่อง แผนการอุดมฯ-งบ ววน. และงบพัฒนากำลังคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.เคาะ 3 เรื่องรวด แผนการอุดมฯ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ – กรอบงบ ววน. ปี 64 และกรอบงบอุดมฯ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนฯ ตามความต้องการของประเทศ

14 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 10,250 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 47,192 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ตามที่ อว. เสนอ ซึ่งร่างแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาก่อนหน้านี้แล้ว โดย(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลนให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ การสร้าง Career for the future สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการพัฒนาทักษะให้มีงานหรืออาชีพที่มีผลิตภาพหรือรายได้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และวิจัยอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยที่เป็นการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการทำงานร่วมกันเป็น Consortium ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยสังคมที่นำไปแก้ปัญหาได้จริง โดยทำงานร่วมกับภาคสังคมและชุมชน และ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนากำลังคน และระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบความต้องการประเทศ และยกระดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 10,250 ล้านบาท โดยกรอบงบประมาณก้อนนี้มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก คือ 1. สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตจะต้องเปลี่ยนการดำเนินงานจาก Supply-side เป็น Demand-side Approach 2. สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความร่วมมือกับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 3. สถาบันอุดมศึกษา จะขับเคลื่อนใน 3 Tracks ได้แก่ การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่มีศักยภาพการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

ส่วนกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครม. ได้อนุมัติ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 47,192 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยงบสนับสนุน 2 ประเภท คือ งบสนับสนุนงานพื้นฐาน จำนวน 23,596 ล้านบาท และงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ จำนวน 23,596 ล้านบาท โดยมีหลักการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block grant) ลักษณะต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี (Multi-year) ผ่านหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ในลักษณะการทำข้อตกลง Performance Agreement (PA) เฉพาะในการสนับสนุนทุนงานเชิงกลยุทธ์ มีหน่วยบริหารจัดการโปรแกรมประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะสี่ประสาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศ (Quadruple Helix) และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ลงมาในแต่ละระดับ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระดับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...