xs
xsm
sm
md
lg

อว.ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป ยกระดับอุดมฯ-พัฒนากำลังคน แข่งขันได้ในระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว.ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล ชี้ชัดยกระดับอุดมฯ และพัฒนากำลังคนของประเทศแข่งขันได้ในระดับโลก เผย การจัดตั้งและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาต้องสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อสังคมและเทคโนโลยี การขอตำแหน่งทางวิชาการให้มีความหลากหลาย ที่สำคัญ ผลลัพธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้วัดผลแค่ความรู้อย่างเดียว แต่ต้องพร้อมในทุกด้าน

วันนี้ (1 เม.ย.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว.ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยกฏกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1. มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3. มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 4. กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และ 5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีผลใช้บังคับหลัง 180 วันจากวันที่ประกาศนี้

ด้าน ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานของรัฐบาลตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ว่า กฎกระทรวงฯ มีรายละเอียดทั้ง 5 เรื่องสำคัญ ดังนี้ เรื่องแรก) มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับให้การจัดตั้งและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เช่น ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างแต่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และยังมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เดิมใน 4 เรื่อง คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เรื่องที่สอง) มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ยกเลิกเกณฑ์กลางระยะเวลาเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต การสะสมหน่วยกิต ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ในการเรียนรู้มาสะสมในคลังหน่วยกิตเพื่อขอรับคุณวุฒิหรือปริญญาได้ โดยไม่จำกัดเรื่องอายุ คุณวุฒิของผู้เรียน และระยะเวลาในการเรียน ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในระบบของหลักสูตรและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปลัด อว.กล่าวอีกว่า เรื่องที่สาม) มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้การขอตำแหน่งทางวิชาการมีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจมีตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ นอกเหนือจากตำแหน่งทางวิชาการที่ประกาศในกฎกระทรวง และยังกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดมาตรการและลงโทษผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการได้

เรื่องที่สี่) กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น เป็นกฎกระทรวงที่เปิดให้มีการกำหนด “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” เป็นมาตรฐานอื่นในมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

และเรื่องสุดท้าย มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งใช้ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะกำหนดเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้แบบเดิม ที่จะไม่ได้วัดผลแค่ความรู้อย่างเดียว แต่จะต้องมีทักษะในด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อที่เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ และสามารถนำผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนรู้มาเทียบโอนหน่วยกิตเก็บสะสมไว้เพื่อขอรับคุณวุฒิได้ ปลัด อว. กล่าวสรุป

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.


กำลังโหลดความคิดเห็น