xs
xsm
sm
md
lg

กทม.มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาความสามารถ ช่วยกันพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ

วันนี้ (1 ก.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ครบเกษียณอายุราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยความระลึกถึง และเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาความสามารถ ช่วยกันพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเกษียณอายุราชการ จำนวน 231 ราย และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกษียณอายุราชการ จำนวน 37 ราย โดยกรุงเทพมหานครได้มีการจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับบำเหน็จบำนาญ แนะนำในเรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ โภชนาการ การออกกำลังกาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้หลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งการบริหารราชการและนโยบายต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนได้นั้น เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนยังได้ปฏิบัติภารกิจพิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งการไปเยี่ยมนักเรียน จัดทำบทเรียนที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนแบบปกติ การดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของเด็กนักเรียน ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริง ที่ได้ทำงานกันอย่างเข้มข้น ดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตนเป็นอย่างดี ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี และเด็กนักเรียนไม่ต้องเผชิญกับโรคระบาดในครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับท่าน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้รับประกาศเกียรติคุณ อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ ลูกจ้าง และคนรุ่นหลังต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น