xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่าจิตอาสาร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 6,800 ต้น

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (19 ส.ค.) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563” โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวรายงานถวายพระราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” รับมอบพันธุ์กล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,800 ต้น เพื่อปลูกในพื้นที่ว่าง จำนวน 14 ไร่ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 6,800 ต้น อาทิ ต้นจันทน์กระพ้อ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นการบูร ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นหว้า ต้นสะเดา และต้นนนทรี เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบนิเวศของกรุงเทพมหานคร

สำหรับ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรประมาณ 7.01 ตร.ม./คน อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็น 10 ตร.ม./คน ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามโครงการ “GREEN BANGKOK 2030” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของเมือง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและมาตรการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ป่าในเมืองเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดมลพิษ ฝุ่นละออง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...