xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสา 6 ด้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผย กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และให้บริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการพัฒนาคลอง ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดในห้วงเดือนสิงหาคม 2563

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เปิดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยวันนี้ (11 ส.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ด้านการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพื้นที่แห่งนี้ ล้วนมีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อผลักดันและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งพระราชกรณียกิจของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทล้วนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้า

ในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำแนวทางพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ ตลอดจนเสียสละเวลา กำลังกาย และ
กำลังสติปัญญาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ มาจัดกิจกรรม “จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563” ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

เนื่องในศุภวาระแห่งมหาชนชาวสยามนี้ ปวงข้าพระพุทธจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และให้กำลังใจผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล

ด้าน นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณภัย โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองแสนแสบจากคลองหัวหมากถึงคลองกุ่ม โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะ พาชิโอ ทาวน์ รามคำแหง เขตสะพานสูง และ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C โดยโรงพยาบาลกลาง กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ฟรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยโรงพยาบาลสิรินธร รวมทั้ง กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปฟรี ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ในส่วนของสำนักอนามัยกำหนดจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมยุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาด้านอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ ด้านการพัฒนาคลอง กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองแสนแสบจากคลองหัวหมากถึงคลองกุ่ม โดยสำนักการระบายน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี ถนนมิตรไมตรี 2 และถนนมิตรไมตรี 3 และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตดินแดง กองโรงงานช่างกล และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ด้านการศึกษา กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้หรือบำรุงรักษาพันธุ์พืชต้นไม้ ดอกไม้ในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง โดยสำนักการศึกษา และด้านพัฒนาสังคม กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มเปราะบาง (คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส) โดยสำนักพัฒนาสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...