xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ 11 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 448 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ครั้นประธานในพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องไทยธรรมวางที่หน้าพระสงฆ์ ประธานกล่าวคำถวายสังฆทาน และประเคนเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ ตามลำดับ เสร็จแล้ว กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ประธานไปยังด้านหน้าพระอุโบสถ ถวายภัตตาหารคาวหวาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 48 รูป ตามลำดับ เสร็จพิธี เดินทางกลับ

ในโอกาสที่พระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกร และพุทธศาสนิกชนอย่างหาที่สุดมิได้ โดยพระสงฆ์และสามเณรได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในพระมหากรุณาที่โปรดพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน จำนวนกว่า 270 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ได้แก่ กวาดล้าง ทำความสะอาดพื้นถนนและลานพระอุโบสถตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เก็บขยะและวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ภายในศาสนสถานให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ในการร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในวันนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ในการร่วมทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีสุขอนามัยที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใส เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทั้งยังสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป