xs
xsm
sm
md
lg

สศร.หนุนความเสมอภาคสร้างงานร่วมสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สศร. ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมความเสมอภาค ขจัดเลือกปฏิบัติทางเพศ มั่นใจศักยภาพผู้ที่เข้ามาร่วมงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สศร. ได้ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยระบุใจความสำคัญ ดังนี้ สศร. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ ในสังคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมีแนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 1. การแต่งกาย ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล ตามข้อบังคับของหน่วยงาน 2. การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือภาวะ ของบุคคล และข้อจำกัดของบุคคล 3. การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพเพศภาวะ

4. การใช้ถ้อยคำ ภาษา และกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 5. การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคล ทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสังคมไทย ไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม สศร.มั่นใจศักยภาพของบุคคลที่เข้ามาร่วมงาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งทุกคน ทุกเพศ ต่างมีบทบาทในการทำงานสายศิลปะที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราพร้อมเปิดกว้าง ไม่จำกัดเพศสภาพ และให้ความเสมอภาคทางเพศกับทุกคนด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...