xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด กทม.ตรวจความพร้อม “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” ย้ำครูเตือนเด็กหมั่นล้างมือ-ใส่หน้ากาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัด กทม. ตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มั่นใจวางระบบดี ย้ำ ครูเตือนเด็กหมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ขอผู้ปกครองส่งบุตรหลานด้านหน้าศูนย์ฯ

วันนี้ (19 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเตรียมการก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 14 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) หรือซอยพระรามเก้า 41 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ เขตสวนหลวง


กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเตรียมการก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรม Big cleaning อาคารสถานที่ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องเด็กเล่น สื่อการสอน เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงห้องสุขาและการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในระยะเวลาเปิดดำเนินการ จะเน้นมาตรการหลัก คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก ได้แก่ มีการคัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียน ตรวจวัดไข้ อาการไอ น้ำมูก เสมหะ และซักประวัติเสี่ยง ได้แก่ ไปพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ส่วนเด็กที่อายุ 2 ปี ขึ้นไป ควรฝึกใส่ ถอด และเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกสุขลักษณะ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมทุกประเภท เช่น การเคารพธงชาติ การรับประทานอาหาร การนอน การอาบน้ำ การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เป็นต้น ควรยึดหลักเกณฑ์ พื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทุกประเภท งดการเข้าแถวต่อกับแบบประชิด อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัย ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คนต่อจำนวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เน้นกิจกรรมที่ให้เด็กทำบนพื้นที่ของตนเอง จัดพื้นที่เฉพาะการเรียนรู้กับเด็กเป็นรายบุคคล จัดตารางเวลาที่มีการสลับเวลามาเรียนที่ลดจำนวนเด็กและการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ระยะไกล เช่น การใช้สื่อขนาดใหญ่ (Big Book) เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไกล การดูแลให้เด็กรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด จัดอุปกรณ์ของใช้เป็นรายบุคคล กำหนดทางเข้า-ออกอาคารเป็นแบบทางเดียว ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ มีพื้นที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็กกับผู้ปกครองก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจงดการรับและส่งเด็กก่อนวัยเรียนจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก


สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล 3 จำนวน 8 ห้องเรียน ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ เขตสวนหลวง เปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงอายุ 2-6 ปี จำนวน 8 ห้องเรียน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 292 ศูนย์ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต และเขตที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ บางบอน บางรัก บางกอกใหญ่ พระนคร และสัมพันธวงศ์ แบ่งเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขนาดเล็ก S มีเด็กก่อนวัยเรียนน้อยกว่า 50 คน จำนวน 39 สำนักงานเขต 155 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขนาดกลาง M มีเด็กก่อนวัยเรียน 50-100 คน จำนวน 33 สำนักงานเขต 75 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขนาดใหญ่ L มีเด็กก่อนวัยเรียน 101 คนขึ้นไป จำนวน 26 สำนักงานเขต 62 ศูนย์ รวมเด็กก่อนวัยเรียนทั้งสิ้น 22,713 คน รวมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้งสิ้น 2,053 คน


ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ เขตสวนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้าศูนย์ฯ จะมีจุดสำหรับล้างเท้า ล้างมือ จุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้เด็กเล็กก่อนเข้าศูนย์ กรณีที่ผู้ปกครองมาส่งได้ขอความร่วมมือให้ส่งบุตรหลานบริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ฯ โดยจะอยู่ในความดูแลของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ในส่วนของอาคารเรียนทางผู้ดูแลศูนย์ฯ ได้ดำเนินการ Big cleaning ทำความสะอาดอาคารทุกห้อง ทุกชั้น รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน มีการจัดห้องเรียน จัดโต๊ะและเก้าอี้ แบบเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร จะมีนักเรียน 15 คนต่อห้องเรียน นอกจากนี้ได้กำชับทางศูนย์ฯ ให้เน้นย้ำเด็กนักเรียนให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากเด็กเล็กอาจจะมือไปหยิบจับสิ่งของ จึงฝากให้ทางศูนย์ฯ คอยดูแลในเรื่องการล้างมือ รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการใส่หน้ากากตลอดเวลา หากเด็กนักเรียนไม่ได้ใส่หน้ากากมาจากบ้าน ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมหน้ากากสำหรับเด็กไว้ให้ ในส่วนของการดูแลเด็กนักเรียน กรณีตรวจพบเจอเด็กเป็นไข้ จะคัดแยกเด็กไว้ที่ห้องพยาบาล และแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมในศูนย์ฯ ช่วงนี้จะงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน จะเน้นกิจกรรมเฉพาะตัวเป็นหลัก มีอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น การปั้นดินน้ำมัน ก็จะมีดินน้ำมันเป็นของตนเอง ไม่มีการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
กำลังโหลดความคิดเห็น...