xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เตรียมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 รองรับเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมี หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนกลุ่มเขต 6 กลุ่ม หน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กรมการแพทย์ กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางดำเนินการ แบ่งเป็นมาตรการก่อนเข้าโรงเรียนคือ 1.กำหนดให้มีคณะทำงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมบทบาทหน้าที่ชัดเจน 2.ผู้ปกครองต้องแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ หากปกปิดข้อมูลมีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 31 3. ผู้ปกครองสังเกตอาการไข้ หรือตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมาที่โรงเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการทางเดินหายใจ ให้นักเรียนงดไปโรงเรียนและให้ผู้ปกครองพาไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล 4.กำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อให้ชัดเจน และครอบคลุมทุกจุดที่มีการเข้า-ออกจากโรงเรียน และ 5.จัดให้มีห้องหรือพื้นที่แยกส่วนสำหรับบุคลากร หรือนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนมาตรการในโรงเรียนคือ 1. ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หากพบว่ามีผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ 2. กำหนดนโยบายให้บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์3. งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น 4. จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่บ่อยๆ ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เช่น ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องเด็กเล่น ห้องสุขา ของเล่น ลูกบิดประตู ราวบันได ยานพาหนะ สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบระบบระบายอากาศ เช่น พัดลมดูดอากาศ ให้พร้อมใช้งาน 5. ให้มีการคัดกรองอุณหภูมินักเรียนทุกคน ก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย 6. กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ สำหรับนักเรียนมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียนที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย หรือหากพื้นที่ไม่เพียงพอ อาจใช้ฉากกั้นแทน 7. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อแก่ผู้ปกครอง เช่น โทรศัพท์ หรือช่องทาง Social media เช่น Line Facebook หรือ E-mail เพื่อให้การประสานงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว และ 8.กรณีที่พบนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเจ็บป่วยให้โทรแจ้งสายด่วน 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ในการส่งต่อผู้ป่วย

สำหรับมาตรการหลังออกจากโรงเรียนคือ 1.กรณีพบนักเรียนที่มีผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลที่ตรวจยืนยันผลนักเรียนที่ติดเชื้อ แจ้งให้ผู้ปกครองและโรงเรียนทราบ และแจ้งสำนักอนามัยเพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรค 2.หากศูนย์เอราวัณพบมีผู้ป่วย URI ผู้ป่วยต้องสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ให้ศูนย์เอราวัณแจ้งไปยังสำนักอนามัยเพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรค