xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาพระราชทานพระโขนง ร่วมพัฒนาคลองบางจาก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50 เขต 50 คลอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เขตพระโขนง


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติ

วันนี้ (23 พ.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเปิดแพรคลุมป้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เขตพระโขนง โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง สำนักการระบายน้ำ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ คลองเฉลิมพระเกียรติฯ (คลองบางจาก) เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเขตพระโขนง เลือกคลองบางจาก (พระโขนง 2) จากซอยสุขุมวิท 56 ถึงสุดเขตพระโขนง ระยะทางประมาณ 700 เมตร เป็นคลองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพระโขนง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนริมคลอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ในการร่วมกันดูแล รักษาสภาพคลอง และพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ การขุดลอกคลองบางจาก ปลูกต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ริมคลอง เก็บเศษขยะและเศษใบไม้ แก้ไขปัญหาการรุกล้ำคลองสาธารณะ รณรงค์ขอความร่วมมือจากชุมชนริมคลองทำถังดักไขมันกรองของเสียจากครัวเรือนใช้เอง ก่อนปล่อยน้ำลงสู่คลอง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเปิดป้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ การเทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำในคลอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ดูแลรักษาคูคลองต่อไป

นอกจากนี้ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น บริษัท ไทยโตอาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจียไต๋ จำกัด ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนการทำงานและร่วมพัฒนาพื้นที่คลองบางจากให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม พลังงานสะอาด และแนวคิดตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มาพื้นที่เขตพระโขนง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยพระราชทานพระราชดำรัสให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และทำการขุดลอกขยายคลอง 4 แห่ง ได้แก่ คลองเจ็ก คลองบางจาก คลองบางอ้อน้อย และคลองบางอ้อใหญ่ เพื่อให้สามารถชักน้ำจากพื้นที่บริเวณที่มีสภาพน้ำท่วมขัง ผ่านพระโขนง บางนา ลงสู่คลอง และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
กำลังโหลดความคิดเห็น...