xs
xsm
sm
md
lg

คร.ร่วมเอไอเอสพัฒนาแอปฯ “อสม.ออนไลน์” สำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือนทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค ร่วมมือเอไอเอส พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพิ่มแบบสำรวจการใช้สารเคมีภายในครัวเรือนทั่วประเทศ เก็บข้อมูลประเมินทางวิชาการ ใช้เฝ้าระวังลดการเจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร

วันนี้ (3 ม.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) และนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการสนับสนุนการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) อสม.ออนไลน์ ในการสำรวจการใช้สารเคมีภายในครัวเรือนทั่วประเทศ

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า กลุ่มวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของกลุ่มวัยทำงานมีความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง และมีความเป็นพิษต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเฉพาะสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งพบได้จากข้อมูลการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และถูกนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายสนับสนุนการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี 2563 และได้กำหนดให้มีการสำรวจการใช้สารเคมีภายในครัวเรือน โดยสามารถใช้ได้บนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

นายวีรวัฒน์กล่าวว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ผู้ริเริ่มคิดและพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการทำงานด้านสาธารณสุข ระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากความร่วมมือระหว่างเอไอเอส และกรมควบคุมโรค เอไอเอสจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพิ่มเติม เพื่อให้มีขีดความสามารถมากขึ้น โดยได้เพิ่มแบบรายงานการสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน ตามรูปแบบที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด ทั้งนี้ เมื่อมีการสำรวจข้อมูลแล้ว ทางหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ ขณะเดียวกัน ข้อมูลของทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีการสำรวจจะถูกรวบรวมส่งต่อไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการประเมินทางวิชาการ และนำไปดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...