xs
xsm
sm
md
lg

สช.เข้าควบคุม “ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน” แจงทรัพย์สินใน 7 วัน หลังเหตุการณ์บานปลาย กระทบ นร. 5 พันคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สช.ออกประกาศควบคุม "ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน" หลังเหตุการณ์เริ่มบานปลาย มีการสั่งหยุดเรียนจนกระทบกับเด็กกว่า 5 พันคน สั่งส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนใน 7 วัน ให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการควบคุม แต่ให้อุทธรณ์ได้ใน 30 วัน ด้านนักเรียนกลัยขึ้นเรียนตามปกติ

วันนี้ (28 พ.ย.) ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กร Save BCC ที่ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน ที่มารวมตัวประท้วงขอความเป็นธรรม คืนให้นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการ ร.ร. และไล่ออกนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี อดีตผู้จัดการ ร.ร. ที่ถูกถอดถอน และคัดค้านการแต่งตั้ง นายยอด วิจักษณ์โยธิน มาเป็นผู้อำนวยการ และ นางชูชีวี ม่วงวิโรจน์ มาเป็นผู้จัดการคนใหม่แทน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้เดินทางมายังโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยนายอรรถพลได้อ่านคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง ให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยหนังสือคำสั่งระบุว่า

ด้วยเป็นที่ปรากฏว่า เกิดกรณีปัญหาภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากการบริหารจัดการของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ได้มีคำสั่งพักงานผู้อำนวยการ (นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์) และผู้จัดการ (นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี) และภายหลังมีคำสั่งให้บุคคลทั้งสองพันจากหน้ที่ด้วยเหตุข้อกล่วหาเรื่องการจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จนมีการชุมนุมประท้วงคัดค้านจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ในเหตุการณ์การสั่งพักงานและการให้พ้นจากหน้าที่ของผู้อำนวยการ และผู้จัดการที่ไม่เป็นธรรม การชุมนุมประท้วงของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ดำเนินการมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งการนำเงินของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อีกทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ถือเป็นการดำเนินการที่ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การดำเนินกิจการของโรงเรียน เนื่องจากมูลค่าของการจัดซื้อที่ตินเป็นเงินจำนวนมาก มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (2) และ (5) ประกอบกับมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสตียนวิทยาลัยอยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยกร และผู้จัดการส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วย สรรพสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้นให้แก่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน 

อนึ่ง ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระพบจากคำสั่งนี้ ใดไม่พอใจในคำสั่งนี้ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังที่นายอรรถพลประกาศคำสั่งดังกล่าวจบ ก็ได้รับเสียงเฮฮาด้วยความยินดี

นายอรรถพล กล่าวว่า แม้การตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าขั้นตอนของการปลดนายศุภกิจ และนายวัชรพงษ์ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย และการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนคนใหม่ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ แต่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นเหมาะสมหรือไม่ สช.ไม่สามารถให้คำตอบได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ติดป้ายประกาศหยุดเรียนในวันที่ 28 พ.ย. เป็นเวลา 1 วัน สช.เห็นว่าสถานการณ์เริ่มวุ่นวาย ต้องเข้าไปควบคุมแล้ว นักเรียนกว่า 5,000 คน ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ จึงเป็นสาเหตุที่ออกคำสั่งควบคุมโรงเรียนขึ้นมา ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนฯ มอบหมาย แต่ขณะนี้กลับมีบางกลุ่มกล่าวหาว่า การชุมนุมนี้ผู้ใหญ่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือ แต่จากที่ผมลงไปสัมผัสนั้น พบว่าเด็กมาด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มาเพราะใครมาเคี่ยวเข็ญ เด็กมีวุฒิภาวะ มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี และเด็กได้แสดงออกภายใต้แนวคิดของตนเอง

นายอรรถพล กล่าวว่า โรงเรียนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ซึ่งทาง สช.จะรีบพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งคำสั่งควบคุมโรงเรียนมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.เป็นต้นไป และโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยกร และผู้จัดการ ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เอกสารทรัพย์สินหนี้สินของโรงเรียน และหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมด ให้คณะกรรมการควบคุมฯ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ส่งเอกสารหลักฐานมาภายใน 7 วัน จะถูกปรับตามที่พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน กำหนดไว้คือ 100,000 บาท และจะถูกปรับเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทราบปัญหาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้ว ซึ่ง รมว.ศธ. มีความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ แต่สถานการณ์วันนี้ไม่เป็นไปตามที่หวัง จึงออกคำสั่งควบคุมเพื่อให้นักเรียนเรียนหนังสือต่อไปได้ หลังจากที่ออกคำสั่งควบคุมแล้วเชื่อว่าสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ จะดีขึ้นแน่นอน นักเรียนสามารถเรียนได้ปกติ ครูก็มีขวัญกำลังใจสอนนักเรียนต่อไป

นายชัชวีร์ ชีวีวัฒน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กร Save BCC กล่าวว่า จริงๆ แล้วการที่โรงเรียนถูกยึด พวกเราก็ไม่ได้ดีใจ เพราะที่ผ่านมา ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน จนต้องมาถูกควบคุม อย่างไรก็ตาม การที่ สช.เข้ามาควบคุมโรงเรียนก็ถือว่ามีเป็นข้อดี เพราะจากนี้ไปจะได้มีการดำเนินงานไปตามขั้นตอนตามปกติ ข้อเสียคืออาจจะมีการติดขัดในการบริหารบ้าง ซึ่งก็ต้องทำให้เกิดการติดขัดน้อยที่สุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งนายยอด และนางชูชีวี เป็น ผอ.และผู้จัดการโรงเรียน ก็คงต้องยุติไป ก็คงเป็นได้แค่วันเดียว เพราะจากนี้จะมีคณะกรรมการควบคุมเข้ามาดูแลแทน โดยทราบว่าจะมีการประชุมนัดแรกอย่างเร่งด่วนในวันที่ 29 พ.ย. เพราะยังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อเด็กอีกมาก อย่างการไปสมัครสอบแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ต้องอาศัยใบรับรองจากโรงเรียน ซึ่งก็ต้องรีบดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของเด็ก นอกจากนี้ อยากให้ สช.ใช้ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนที่สังกัดมูลนิธิต่างๆ ในการบริหารด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีคำสั่งเช่นนี้ออกมา ในช่วงบ่ายนี้นักเรียนก็ขึ้นไปเรียนกันตามปกติ โดยครูก็เข้ามาช่วยเปิดไฟ เปิดประตูห้องที่ถูก ร.ร.สั่งล็อกไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ประกอบด้วย 1.นายเรวัติ ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุดเป็นประธาน  2.ศ.เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.ศ.วันชัย ศิริธนะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  4.ศ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิบการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  5.นางวิมล จำนงบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  6.นายกัมพล วันทา อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7.นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวราชการ ศธ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...