xs
xsm
sm
md
lg

เอาจริงแล้ว สถาบันแพทย์แผนไทยจับมือ ม.รังสิต วิจัยตำรับยาไทยเข้ากัญชาให้เป็นที่ยอมรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สถาบันการแพทย์แผนไทย และ ม.รังสิต ตกลงร่วมมือวิจัยและพัฒนาตำรับยาไทยที่เข้ากัญชา ให้เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทดลอง ทั้งในรูปแบบตำรับยาไทย สารสกัดในรูปแบบสเปรย์พ่น ควบคู่กับบูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 - 18.00 น. ที่ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการประชุมกัน 3 ฝ่ายระหว่างผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องความร่วมมือการวิจัยกัญชาในมนุษย์ตามตำรับยาแพทย์แผนไทย โดยในเบื้องต้นผลการประชุมสรุป มีดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันและยินดีที่จะร่วมมือกันในทางวิชาการเพื่อพัฒนาและวิจัยตำรับยาไทยที่เข้ากัญชา โดยมีความเห็นว่าจะต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในด้านสมุนไพรยุคใหม่ เพื่อมาอธิบาย พัฒนา และผลิตตำรับยาไทยให้เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการรักษาแก่นแท้และรากฐานภูมิปัญญาไทยตามวัตถุประสงค์ในการรักษาของตำรับยาไทยเดิม

2. ยินดีในความร่วมมือจัดทำร่างโครงการวิจัย โดยจะใช้ “โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก” ในการเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยการทดลองใน “มนุษย์” ทั้งในรูปแบบตำรับยาไทย สารสกัดกัญชาในรูปแบบสเปรย์พ่น ควบคู่กับบูรณาการองค์ความรู้หลายด้านจากภูมิปัญญาในอดีตและงานวิจัยยุคใหม่ในปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน

3. ตั้งคณะทำงานร่วมกันประสาน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้แทนสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อประสานงานและยกร่างบันทึกความเข้าใจในการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 นี้ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาให้มีพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น