xs
xsm
sm
md
lg

จ่อชง ครม.คลอด 30 แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เตรียมชง ครม. คลอด 30 แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ พร้อมออกกฎหมายลูก 4 ฉบับ ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน

วันนี้ (7 มี.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อร่างและแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 30 แผนปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อรุนแรงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคอุบัติซ้ำ เช่น วัณโรค มาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น โดยจะนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้เห็นชอบอนุบัญญัติ หรือกฎหมายลูกที่สำคัญ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ  2. ร่างประกาศ คกก. โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด และ คกก. โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 3. ร่างประกาศ คกก. โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะทำให้มีคณะกรรมการเชื่อมโยงทั้งระดับชาติ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และหน่วยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอและจังหวัด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ 4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ และให้นำข้อสังเกตจาก คกก. ไปปรับยกร่างเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบให้กรมควบคุมโรคออกกฎหมายลูกร้อยละ 90 ภายใน 3 เดือน และเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใน 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดต่ออันตรายและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นโยบายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เร่งรัดการกำจัดและกวาดล้างโรคที่เป็นพันธสัญญากับนานาชาติ และโรคที่ไทยสามารถควบคุมได้ดีระดับหนึ่งแล้ว 7 โรค ได้แก่ โปลิโอ โรคหัด โรคพิษสุนัขบ้า เอดส์ โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคเท้าช้าง 2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่ไม่มีในประเทศไทยอย่างเต็มที่ เพื่อลดโอกาสการระบาดในประเทศให้เหลือน้อยที่สุด เช่นโรคเมอร์ส อีโบลา 3. ควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น 14 โรค เช่น โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคจากสัตว์สู่คน เป็นต้น ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาวะประชาชนให้น้อยที่สุด และ 4. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทุกชนิด ในการดำเนินงานมี 4 ระบบ คือ ระบบป้องกันโรค ระบบตรวจจับ ระบบควบคุมโรค และระบบสนับสนุนบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบงานควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาทุกจังหวัดให้สามารถดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยต่าง ๆ รวมทั้งโรคติดต่ออันตรายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...