xs
xsm
sm
md
lg

สตง.ห้าม สปสช.ใช้งบหนุนกิจการภาครัฐ อภ.ช่วยผู้ให้บริการ รมว.สธ.ฮึ่ม คนติงสัดส่วนผู้ทรงฯ แพทยสภา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ประชุมบอร์ด สปสช. นัดแรก หลัง ครม. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ประธานบอร์ดย้ำอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่าย หลังมีข้อท้วงติงสัดส่วนมาจากแพทยสภา ด้าน สตง. ส่งหนังสือห้าม สปสช. ใช้งบสนับสนุนกิจการภาครัฐ อภ. เยียวยาผู้ให้บริการ

วันนี้ (10 ก.พ.) ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ด สปสช. ใหม่ ทั้งชุดรวม 30 คน หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ บอร์ด สปสช. จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ นายจรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย นายพินิจ หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธาน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงมติ ครม. ที่เห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ซึ่งทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านระบบหลักประกันสุขภาพ ส่วนข้อท้วงติงว่าสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากแพทยสภา และกลุ่มสภาวิชาชีพมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ จะเป็นผลดีหรือไม่นั้น เหตุใดต้องมาแยกฝ่าย เพราะไม่ว่าแพทยสภา หรือกลุ่มไหนก็ล้วนอยากทำประโยชน์เพื่อประเทศและประชาชน อย่าไปแบ่งแยกดีกว่า จากนี้จะต้องเดินหน้าในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ต่อไป ซึ่งเรื่องที่เป็นข้อกังวล อย่างกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องการใช้งบของกองทุนบัตรทองบางประเด็นไม่ตรงตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ส่งเรื่องขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนการตีความแล้ว และมี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. มาช่วยทำงานด้วย

“การตีความที่เป็นประเด็นข้อห่วงใย ทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ นำเงินกองทุนไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากร ขอย้ำว่าให้ดำเนินการตามปกติ อย่าให้เป็นอุปสรรค ส่วนความชัดเจนทางบอร์ดกำลังหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อมูลสรุปออกมาได้ภายในเร็ว ๆ นี้” นพ.ปิยะสกล กล่าว

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งหนังสือมาที่ สปสช. ลงวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ระบุว่า งบสนับสนุนกิจการภาครัฐขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) สำหรับหน่วยงานที่มีการจัดซื้อยา ซึ่ง สปสช. นำงบส่วนหนึ่งประมาณปีละ 5 ล้านบาท มาช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขนั้น สตง. ได้ทักท้วงว่าไม่สามารถใช้ได้อีก เพราะงบก้อนนี้ถือว่ามีรากฐานมาจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจัดทำร่างระเบียบเยียวยาผู้บริการตั้งงบปี 2560 ไว้ 6 ล้านบาท เพื่อมาช่วยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมีวาระแจ้งเพื่อทราบในการเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ แทน นพ.วินัย สวัสดิวรร เลขาธิการ สปสช. ที่ถูกย้ายไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ มิ.ย. 2558 ในการประชุมครั้งหน้า ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ สปสช. ต่างแสดงความกังขา ว่า จะแต่งตั้งใหม่เพื่ออะไร ขณะที่ นพ.วินัย ยังไม่ได้กลับคืน ทั้งที่ไม่มีความผิด

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...