xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ดันแผนแม่บท-ชงของบฯกองทุนสื่อปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ. เร่งทำแผนแม่บท - แผนยุทธศาสตร์ เตรียมชงรัฐบาลของบฯประเดิมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้รับรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจากประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยในบทเฉพาะกาล กำหนดให้การดำเนินงานของกองทุนฯ ในวาระเริ่มแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดังนั้น ในการดำเนินงานช่วงแรก วธ. ได้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร วธ. เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ชั่วคราว พร้อมทั้งแต่งตั้งรองปลัด วธ. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนและให้ข้าราชการและลูกจ้างของ วธ. มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานกองทุนฯ เป็นการชั่วคราว โดยกองทุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคล

ส่วนหน้าที่และวัตถุประสงค์กองทุนฯ มี 7 ด้านหลัก ได้แก่ 1. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 6. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 7. ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ภารกิจสำคัญเร่งด่วน ก็คือ การจัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุน อาทิ จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงดำเนินการขอเงินทุนประเดิมจากรัฐบาล และเงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบรองรับเรียบร้อยแล้ว

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น