xs
xsm
sm
md
lg

เปลี่ยนคำเตือนซองบุหรี่ 10 แบบใหม่ เหตุของเก่าใช้นาน คนคุ้นชิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คกก. ควบคุมยาสูบไฟเขียวเปลี่ยนฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ 10 แบบใหม่ เหตุข้อความเดิมใช้นานกว่า 3 ปี ทำให้คุ้นชิน ประสิทธิภาพการเตือนลดลง เผยข้อความใหม่ มีทั้ง “นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง - ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ”

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ระบุว่า ผู้ผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบกอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักร โดยให้มีขนาดร้อยละ 60 ของพื้นที่ด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงต้นแบบฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต จำนวน 10 แบบ เนื่องจากต้นแบบฉลากชุดปัจจุบันบังคับใช้มาแล้วกว่า 3 ปี ถือว่านาน ก่อให้เกิดความคุ้นชิน ประสิทธิภาพคำเตือนให้เลิกสูบจึงลดลง โดยจากนี้จะเร่งออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ต้นแบบที่จะเปลี่ยนใหม่เป็น 10 แบบข้อความ ได้แก่ 1. ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู 2. นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง 3. มีสารพิษ 250 ชนิดในควันบุหรี่ 4. ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ 5. อยากเลิกต้องไม่สูบในบ้าน 6. เป็นวัณโรคง่ายถ้าสูบบุหรี่ 7. สูบบุหรี่ในบ้านทำร้ายครอบครัว 8. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับ 9. 140 คนต่อวัน คนไทยตายจากบุหรี่ และ 10. พ่อแม่สูบ ลูกเลียนแบบ

อนึ่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556 กำหนดว่า ฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ เป็นรูปภาพ 4 สี มี 10 แบบ คือ 1. รูปภาพประกอบข้อความคําเตือน “โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน” 2. “ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้” 3. “สูบบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง” 4. “สูบบุหรี่ทําให้หัวใจวาย” 5. “สูบบุหรี่ทําให้เส้นเลือดสมองแตก” 6. “สูบบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งปาก” 7. “สูบบุหรี่ทําให้เซ็กส์เสื่อม” 8. “สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่” 9. “สูบบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งปอด” และ 10. “สูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมพอง” ซึ่งการแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อ การเลิกยาสูบตามที่กําหนด ให้จัดพิมพ์ 10 แบบคละกันไป ในอัตรา 1 แบบต่อ 5,000 ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...