xs
xsm
sm
md
lg

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 28-29 มกราคม 2558

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้านิด้า วันที่ 28 - 29 มกราคม 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 2,867 คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก 45 คน ระดับปริญญาโท 2,822 คน

ในการนี้ นิด้าจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเสรีไทย ในวันซ้อมใหญ่ (วันพุธที่ 28 มกราคม 2558) และวันพิธี (วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558)

ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2558 ไม่อนุญาตให้รถยนต์ภายนอกเข้ามาจอดภายในสถาบัน จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมแสดงความยินดีใช้รถประจำทางหรือรถรับจ้าง หรือนำรถยนต์ไปจอดในห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง ได้แก่ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ (จอดฟรี 12 ชั่วโมง โดยต้องนำบัตรจอดรถของสถาบัน และบัตรจอดรถของห้างฯ ไปประทับตรายางจอดฟรี ที่จุด E-STAMP ชั้น G, 1, 2, 3) และคลองจั่นเพลส ค่าบริการรถเก๋ง 150 บาท/คัน รถตู้ 200 บาท/คัน

จากก้าวแรก...สู่ความสำเร็จ
เปิดใจมหาบัณฑิต นิด้า คุณภาพยอดเยี่ยม


ในการนี้ นิด้าจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเสรีไทย ในวันซ้อมใหญ่ (วันพุธที่ 28 มกราคม 2558) และวันพิธี (วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558) ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2558 ไม่อนุญาตให้รถยนต์ภายนอกเข้ามาจอดภาย ในสถาบัน จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมแสดงความยินดีใช้รถประจำทางหรือรถรับจ้าง หรือนำรถยนต์ไปจอดในห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง ได้แก่ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ (จอดฟรี 12 ชั่วโมง โดยต้องนำบัตรจอดรถของสถาบัน และบัตรจอดรถของห้างฯ ไปประทับตรายางจอดฟรี ที่จุด E-STAMP ชั้น G, 1, 2, 3) และคลองจั่นเพลส ค่าบริการรถเก๋ง 150 บาท/คัน รถตู้ 200 บาท/คัน

Miss Yiwen Cai มหาบัณฑิตจากประเทศจีน ที่มีผลการเรียนสูงสุดในรุ่นและได้รับเกียรตินิยม คณะภาษาและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ที่เลือกศึกษาต่อที่นิด้า เป็นเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ได้เคยศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงมีความต้องการที่จะเจริญรอยตาม สิ่งที่ประทับใจในสถาบันแห่งนี้ คือ คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์ถือได้ว่ามีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

“นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้แล้ว มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ แนวความคิดที่มีระบบและหลักการ ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ให้งานสำเร็จลุล่วงได้เร็วกว่าที่คาดหมาย รู้สึกว่าสถาบันแห่งนี้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับมากกว่าที่ได้เคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ หากได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะไม่ลังเลที่จะแนะนำให้ตัดสินใจเลือกสถาบันแห่งนี้เป็นอันดับที่หนึ่ง ภาคภูมิใจในตัวเองและสถาบันแห่งนี้มาก”

นายฐาประพนต์ พิเศษขจรกุล มหาบัณฑิตเกียรตินิยม คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ตัวเองจบทางด้านวิศวกรรม สาขาโทรคมนาคม ซึ่งเน้นทางเชิงเทคนิค จึงมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เมื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างหลักสูตร คณาจารย์ มาตรฐานของมหาบัณฑิตแล้วพบว่านิด้าเป็นสถาบันที่ตอบโจทย์ได้ในทุกประเด็น โดยนิด้าได้เสริมสร้างกระบวนการจัดการทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะมีอยู่ 5 แกนกลาง กล่าวคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบัญชี ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการดำเนินงาน องค์ความรู้ดังกล่าวได้เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นตัวช่วยสำหรับการตัดสินใจโดยอาศัยหลักการที่ถูกต้อง

ความภาคภูมิใจจากการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของตนเองและเพื่อนร่วมชั้น ในส่วนตนเอง คือ การที่ทุ่มเทให้กับการเรียนและได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ช่วงปีแรก (เกียรติบัตรเรียนดีด้วยคะแนนสูงสุดในชั้นปี) และหลังจากจบในปีที่สอง (เกียรตินิยมด้วยคะแนนสูงสุดในชั้นปี) ในส่วนเพื่อนร่วมชั้น ถือว่าตนเองมีส่วนร่วมที่ช่วยผลักดันให้เพื่อนทุก ๆ คนผ่านและจบไปพร้อม ๆ กัน โดยที่รับทำหน้าที่เป็นติวเตอร์สำหรับในทุกวิชาตั้งแต่เริ่มเทอมแรก ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น

“สถาบันแห่งนี้สอนให้นำองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังแสดงในปรัชญาที่ว่า “WISDOM for Change” เป็นสถานศึกษาที่อบรมบ่มเพาะให้เรามองภาพรวมของสังคม ไม่ทำการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การดำเนินธุรกิจจะต้องดำเนินไปด้วยการมีจริยธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนที่เสริมสร้างทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป”

นางสาวจิตราภา สิทธัตตระกูล มหาบัณฑิตเกียรตินิยม คณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ เปิดเผยว่า หลังจบปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงความสำคัญอย่างมากของภาษาอังกฤษในการทำงานโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจ จึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ เลือกนิด้าเป็นที่แรกเพราะนิด้าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง รวมทั้งยังมีสาขาที่ตนเองสนใจให้เลือกเรียนอีกด้วย

ประทับใจอาจารย์ที่ใส่ใจและทุ่มเทกับการสอนทำให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ทฤษฏีทางภาษาที่น่าสนใจ ทำให้เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับธุรกิจส่วนตัวแล้ว หลังสำเร็จการศึกษายังได้มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในการสอน โดยปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย

“มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งที่เกิดจากความพยายามและทุ่มเทและอยากบอกว่านิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดที่มีความทันสมัยมาก ที่สำคัญยังมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ อยากกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่ และขอบคุณเพื่อน ๆ สำหรับมิตรภาพที่ดีอีกด้วย”

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังศึกษาอยู่ อยากให้ตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและฝึกนิสัยรักการเรียนรู้ การเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีวันจบ และไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้แค่ในตำราเรียนเท่านั้น แต่เราสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ตลอดชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากคือ ปัจจุบันนี้สังคมไม่ได้ต้องการคนเก่งอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องการคนดี คนที่ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นางสาวธันภัทร โคตรสิงห์ มหาบัณฑิตคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาที่มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสอบเข้าเป็นนักศึกษาในประเภททุนการศึกษาของสถาบันได้ โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สรุปได้ว่า ชื่อเสียงของสถาบัน หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการศึกษาต่อ ประกอบกับการให้โอกาสทางการศึกษา เป็นแรงจูงใจให้เลือกเข้ามาศึกษาต่อที่นิด้า ซึ่งถึงวันนี้ต้องบอกว่า ประทับใจในอาจารย์ผู้สอน ที่ส่งความรู้สึกเป็นกันเองและอบอุ่น ซึ่งนอกจากอาจารย์จะถ่ายทอดความรู้ในด้านวิชาการแล้วยังสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมอีกด้วย

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ สามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่า มีมากพอที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สามารถที่จะนำความรู้ไปทำงานได้ทั้งด้านการบริหาร การวางแผนนโยบาย การประเมินผลและการวิจัย โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้วก็มีโอกาสได้นำความรู้ด้านการวิจัยมาใช้ในการทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ประเมินผลโครงการให้แก่กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นสนามของการทำงานจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่รายงานในชั้นเรียนเท่านั้น

“รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีคุณภาพ การได้เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย และภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ขอบพระคุณสถาบันแห่งนี้ที่ให้โอกาสทางการศึกษา และรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันได้อย่างเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ส่งผลให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ได้รับเกียรติด้วยเช่นกัน”

เภสัชกรนพรัตน์ หัสไทย มหาบัณฑิตคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า ผมโชคดีที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง คือ เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ซึ่งเป็น Chief People Officer ขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ ต้องขอขอบพระคุณท่านที่เล็งเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวผมกับการศึกษาต่อในด้านนี้และแนะนำให้มาเรียนต่อที่นิด้า ผมจึงเริ่มหาข้อมูลและก็มั่นใจในคณะนี้มากขึ้นตอนที่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา ถ้าไม่มี NIDA ก็ไม่มีผมในวันนี้ ยิ่งไปกว่านั้นผมได้รับโอกาสจากเพื่อนที่ดีด้วย ทุกวันนี้ผมแทบไม่ได้ทำงานเภสัชกรอีกเลย เนื่องจากได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาองค์กรในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวกระโดดสำคัญในชีวิต ทุกวันนี้การทำงานก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายและสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ผมอยู่เสมอ

“โชคดีที่ได้มีโอกาสศึกษากับคณาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางวิชาการ และความสามารถในการถ่ายทอดที่เป็นเลิศ รู้สึกเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลมากๆ ที่ได้เป็นบัณฑิตจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันแห่งนี้ สิ่งที่โดดเด่นของนิด้า คือ การสร้างปัญญาเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ WISDOM for Change และภายใต้คติพจน์ของนิด้าที่กล่าวว่า “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา – แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

แบบอย่าง...ความสำเร็จ มหาบัณฑิต/ดอกเตอร์ จากนิด้า

ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เกรดเฉลี่ย 3.78 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด (SE-ED Learning Center) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแรงจูงใจและเหตุผลในการเลือกเข้ามาศึกษาต่อที่นิด้า ว่า เริ่มต้นผมต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในด้าน “เศรษฐศาสตร์” จึงพยายามหาสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเข้มข้นทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งหลังจากการที่ได้สืบค้นข้อมูลดูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งการพูดคุยกับเพื่อนๆ นักวิชาการ หรือข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตทั่วๆ ไป ก็พบว่า “คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ” ของนิด้า น่าจะตอบโจทย์ของผมได้ ทั้งในเรื่องของความจริงจังของกระบวนการเรียนรู้ ความเข้มข้นทางวิชาการ และมาตรฐานที่สูง ที่หลายๆ คนมักจะให้ความเห็นว่า “ถ้าไม่ขยันจริงๆ ก็อาจจะเรียนจบยาก” แต่ด้วยทรรศนะเหล่านี้เอง ที่ทำให้ผมตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า เพราะผมรู้สึกว่า เราต้องการความรู้ เราต้องการความภาคภูมิใจเมื่อเราสามารถสำเร็จการศึกษา เราสามารถบอกกับคนอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจว่าเราสำเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูง ผมคิดว่า “ความรู้” และ “การสำเร็จการศึกษามาจากที่ใด” มันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะครับ ซึ่งผมคิดว่านิด้าตอบโจทย์ผมได้ตรงประเด็น

“สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการเรียนที่นี่ก็คือ ความเอาใจใส่ของคณาจารย์ครับ ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาจารย์ทุกท่านใส่ใจนักศึกษามาก ๆ ทั้งในเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน ความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่นี่ ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะยอมที่จะผ่อนปรนในเรื่องของมาตรฐานทางวิชาการ หากแต่อาจารย์แต่ละท่านยังคงรักษามาตรฐานทางวิชาการที่สูงเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ แต่ผมเข้าใจว่ากระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากๆ ในการรักษามาตรฐานทางวิชาการนั้น ก็คือ การที่อาจารย์พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาที่มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ จึงทำให้ที่นิด้าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาจะมีความใกล้ชิดกันมาก การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอหารือ หรือขอคำปรึกษาทางวิชาการทำได้ง่ายมากครับ ทุกอย่างเป็นกันเอง โดยที่อาจารย์พร้อมที่จะช่วยแนะนำตำรา และวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาได้หาความรู้เพิ่มเติมอย่างเต็มที่ คือ ถ้าเรา
ต้องการ “ความรู้” ผมคิดว่าที่นิด้าตอบโจทย์มากๆ เพราะอาจารย์ยินดีที่จะเอาใจใส่เพื่อทำให้เราได้ “ความรู้” ครับ”

ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร กล่าวว่า หลักปฏิบัติตนที่สำคัญที่สุด ก็คือ การตั้งใจเรียนในห้องเรียน และการพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด อะไรที่ไม่เข้าใจก็ไม่ควรจะปล่อยปละละเลย ควรจะถามเพื่อน หรือสอบถามอาจารย์ให้เข้าใจ หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ทำให้ผมเป็นคนที่ช่างค้นคว้า และมีวิจารณญาณในการเสพข่าวสารต่างๆ มากขึ้น เวลาที่สนใจ หรือสงสัยอะไรก็จะพยายามค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม มาพิจารณาประกอบอย่างรอบคอบเสมอ สำหรับในเรื่องของเนื้อหาวิชา เนื่องจากสาขาวิชาที่นิด้าจัดการเรียนการสอน นั้นมีจุดประสงค์สำคัญอยู่ที่ “การพัฒนาประเทศ” ดังนั้นสิ่งที่เรียนที่นี่จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจพลวัตในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และเป็นเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นกรณีศึกษาสำคัญของโลกใบนี้อยู่เสมอ

“ผมภูมิใจมากๆ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากคณะพัฒนการเศรษฐกิจ นิด้า เพราะว่าการเรียนที่นี่นั้นท้าทายมากๆ ต้องพยายาม ต้องขยัน ต้องทุ่มเท ต้องฝ่าฟันเอาชนะใจตนเอง เวลาที่เราสามารถทำอะไรยากๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง นอกจากเราจะได้ความรู้จากสิ่ง ๆ นั้นแบบถึงแก่น ลึกซึ้งแล้วเรายังมีความภูมิใจที่ทำมันได้สำเร็จอีกด้วย ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มีความตั้งใจในการสอน มีความเอาใจใส่นักศึกษาทุกคน โดยที่ยังคงรักษามาตรฐานทางวิชาการ และการเรียนการสอนที่สูงไว้ได้อย่างมั่นคง ขอพระขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่มีใจบริการที่ดีมากๆ ขอบพระคุณสถาบันฯ ที่พยายามปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการค้นคว้าวารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ครอบคลุม และมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุด และห้องค้นคว้าสำหรับนักศึกษา และการบริหารพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษามาก ๆ”

นายเติมศักดิ์ สิงห์สมบุญ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ทราบข่าวจากเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่สวิสเซอร์แลนด์ว่า นิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยว แบบบูรณาการ และได้ชักชวนอยากให้เข้าไปร่วมเป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะ ซึ่งพอเข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรแล้วเห็นว่าน่าสนใจและเหมาะสมกับตัวเราดีที่จะเข้าไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ รวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ ก็คือ การได้รับความรู้ในเชิงวิชาการจากคณาจารย์ ที่มีความรู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้านในการมาบรรยาย การได้รู้จักเพื่อนใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ส่วนมากที่มาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศและได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

ในเรื่องหลักในการปฏิบัติตนในช่วงการเป็นนักศึกษานั้น เราต้องรู้จักแบ่งแยกและการจัดสรรเวลาว่า เวลาไหนคือเวลาเรียน เวลาไหนคือเวลาเที่ยว เวลาไหนคือเวลาเล่น และเวลาไหนคือเวลาครอบครัว ซึ่งถ้าเกิดแบ่งแยกให้ดีแล้วก็จะทำให้การจัดการกับตัวเราเองนั้นดียิ่งขึ้น รวมถึงเราต้องรับสภาพของตัวเองว่าเป็นนักศึกษาในขณะที่เราศึกษาอยู่ และความรู้ที่ได้จากความสำเร็จครั้งนี้จะนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

“จริง ๆ แล้วไม่เคยคิดว่าจะเรียนปริญญาเอกเลย แต่ก็ตัดสินใจที่จะศึกษาเพราะเป็นช่วงที่ตัวเองกำลังหาคำตอบให้กับตัวเองว่าจะทำอะไรใหม่ ๆ ดี ก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ได้มาศึกษาต่อที่นี่ เพราะตัวเองได้สร้างความพยายามอุตสาหะและตั้งใจในการศึกษาครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อยากกล่าวถึงสถาบันแห่งนี้ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้เป็นสถาบันที่สร้างคนให้มีวิสัยทัศน์ ระเบียบวินัย มีความเชี่ยวชาญชำนาญการ ทำให้นักศึกษาที่จบจากสถาบันนี้ นำความรู้ไปใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” นายเติมศักดิ์ สิงห์สมบุญ กล่าว

นางสาวนภภัค จิตศานติกุล มหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม มีผลการเรียนดีเด่น และมีผลงาน/ประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น และเกี่ยวข้องกับทางด้านนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว Project Manager บริษัท Studio Hive จำกัด เปิดเผยถึงเหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่นิด้า ว่า แรงจูงใจแรกเลย คือ ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก พอได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับที่นิด้า และคณะนิเทศฯ เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซด์ ดูหลายอย่างทั้งอาจารย์ วิชาที่จะต้องเรียน ทำให้รู้ว่าค่อนข้างตรงกับงานที่เราทำอยู่ ก็เลยลองมาสมัคร 2.ความประทับใจหรือประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้จากการเข้ามาศึกษา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“ความประทับใจแรกเลยคือ เพื่อน ๆ ค่ะ ธรรมชาติของคนที่เรียนนิเทศฯ น่าจะเป็นเรื่องมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมากกว่าคนปกติ พวกเราเลยสนิทกันเร็วมาก พอมีเพื่อน ๆ ที่ดี ทำให้การเรียนสนุกมากขึ้นหลายเท่าเลยค่ะ นอกจากเพื่อน ๆ แล้ว อาจารย์ที่นี่ทั้งเก่ง และเป็นกันเองมาก เรียนแล้วได้อะไรใหม่ ๆ เยอะ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้จริง”

นางสาวนภภัค จิตศานติกุล กล่าวว่า คนที่มาเรียนปริญญาโท ภาคพิเศษนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงาน การรับผิดชอบก็จะมากขึ้นไปอีก ไหนจะงาน ไหนจะเรียน หลักที่เราใช้ก็คือ รีบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามให้เคลีย การแบ่งเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ งานคืองาน เรียนคือเรียน เลือกที่จะเรียนพร้อมทำงานแล้วจะต้องไม่มีข้ออ้างได้ว่า งานเสียเพราะเรียน หรือการเรียนเสียเพราะงาน ต้องรู้บทบาทและหน้าที่ตัวเอง

 ถามว่าจะนำความรู้และความสำเร็จไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ ได้หรือไม่อย่างไร ส่วนตัวคิดว่าการที่จะนำความรู้ไปต่อยอด ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร หรือชอบมันจริง ๆ หรือเปล่า เพราะถ้าเราไม่รู้จุดนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้ได้เลย สำหรับเราแล้วทำงานทางสายงานนิเทศศาสตร์โดยตรง ความรู้ที่ได้เรียนมาได้ใช้แน่นอน

“รู้สึกดีใจมากค่ะ เราเรียนในสิ่งที่เราชอบ รู้สึกสนุกไปกับทุกๆ อย่างที่เรียน ทำให้เราตั้งใจทำงานทุกชิ้นออกมาอย่างเต็มที่ ผลที่ได้รับกลับมาก็ดีเกินคาด อยากกล่าวถึงสถาบันแห่งนี้ว่า ได้ยินชื่อเสียงของที่นี่มานาน ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ยิ่งรู้ว่าที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐฯ ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของประเทศ ก็ไม่อยากให้หยุดอยู่แค่นี้ คุณภาพขนาดนี้น่าจะทำให้ติดอันดับโลกไปเลย อยากจะฝากไปถึงน้อง ๆ ว่า การค้นหาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ รีบรู้ว่าตัวเองชอบอะไร การที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ถึงแม้จะเป็นการเรียน หรือการทำงานก็ตาม เราจะมีความสุขไปกับมัน ผู้ปกครองก็เช่นกัน อยากให้สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบให้เต็มที่ ทุกสายงานมีทางไปของมัน เปิดใจและลองศึกษาในสิ่งที่เขาชอบดูค่ะ” นางสาวนภภัค จิตศานติกุล กล่าว

นายวัลลภ สำเภากิจ มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.86 มีผลการเรียนดี ได้รับประกาศเกียรติคุณเรียนดีและโล่ห์รางวัลเกียรตินิยม ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior IT manager บริษัท MOL logistics Thailand Co.,Ltd เปิดเผยว่า สิ่งที่ประทับในสถาบันแห่งนี้ก็คือ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตรดีมาก คณาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดให้กับนักศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนในแบบฉบับของแต่ละท่าน นอกจากนั้นยังมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องห้องสมุดขนาดใหญ่ สวยงาม และมีห้อง Meeting สำหรับอ่านหนังสือเป็นกลุ่มๆ ทำให้สามารถมีพื้นที่ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ห้องฟิตเนส อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาหลากหลาย สามารถผ่อนคลายจากการเรียนได้เป็นอย่างดี

“รู้สึกภูมิใจที่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรโดยที่สามารถทำงานประจำ และส่งเสียตนเองเรียนได้สำเร็จ โดยตลอดเวลาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ขอบคุณที่นิด้าให้โอกาส ได้เข้ามาศึกษา ขอบคุณในหลวงที่ทรงดำริให้สร้างสถาบันแห่งนี้ ขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ทำให้ผมมีวันนี้” นายวัลลภ สำเภากิจ กล่าว

นายชัยรัชฎ์ พานิช บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ผลการเรียนดีเด่น (เกียรตินิยม) เปิดเผยว่า แรงจูงใจที่ได้เลือกนิด้าเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากนิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสอบถามจากผู้ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงานหลายคนก็จบจากสถาบันนี้ ซึ่งหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของนิด้ามีหลายหลักสูตรให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมในการเรียนและการทำงานควบคู่กันไป ที่สำคัญที่นิด้าแห่งนี้มีคณาอาจารย์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งน่าจะช่วยเหลือในการเพิ่มพูนความรู้ให้ตรงกับสิ่งที่คาดหวังในการศึกษาต่อครั้งนี้

อาจารย์จะเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และยังได้เน้นใช้ประสบการณ์จริงเป็นตัวอย่างในการสอน ทำให้นักศึกษาสามารถเห็นภาพและเกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี มีการเน้นให้นักศึกษาประพฤติตนตามหลักจริยธรรมที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสังคมยุคสมัยนี้ จะอย่างไรก็ตาม ความสำเร็จจากการศึกษาครั้งนี้ช่วยในการเพิ่มพูนความรู้ในการนำไปใช้ในที่ทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงาน เพราะตรงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่กำลังทำงานในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งถือว่าการเรียนครั้งนี้คุ้มค่าที่สุด

“สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือ เรื่องของผลการเรียน 3.80 รางวัลเกียรตินิยม เพราะคุ้มกับสิ่งที่ตนเองได้ทุ่มเทมาตลอดกับการเรียนที่สถาบันนี้ นอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนที่สามารถนำไปใช้ต่อในการทำงาน และยังเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเรียนที่นิด้า ฝากไว้เป็นข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ ให้ถามตนเองให้แน่ชัดก่อนว่าจุดประสงค์ในการเรียนต่อครั้งนี้คือเรื่องอะไร เพราะถ้าเราสามารถรู้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วและเกิดความตั้งใจที่จะพยายามให้ได้สิ่งๆ นั้น ทั้งนี้เราจะสามารถเลือกที่จะเรียนในสถาบัน คณะวิชา ได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ เราจะต้องเพิ่มเติมความรับผิดชอบและตั้งใจจริงกับตนเองในการเรียนนั้นด้วย เพื่อให้คุ้มกับสิ่งที่ลงทุนไปทั้งในด้านสุขภาพ เวลา ทุนทรัพย์ การเรียนหนังสือมีแต่ข้อดีที่จะช่วยในการพัฒนาตนเอง อยู่ที่ตัวผู้เรียนที่จะสามารถตักตวงความรู้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติได้อย่างไร” นายชัยรัชฎ์ พานิช กล่าว

นายทวีศักดิ์ ธรรมศิริทรัพย์ มหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.77 ปัจจบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด กล่าวว่า ต้องการ calibrate ตัวเอง ด้วยองค์ความรู้ ทฤษฎี ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน รวมทั้งการที่จะได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างอายุ ต่างธุรกิจ จึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่นี่และเมื่อเข้ามาแล้วก็บอกว่า รู้สึกประทับใจ ในคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญ มีทักษะการสอนให้เข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ รวมถึงความประทับใจในเพื่อน ๆ พี่ๆ น้องๆ และ Network ที่มีความรักใคร่ และพร้อมช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ

หลักในการปฏิบัติตนในช่วงการเป็นนักศึกษา จะพยายามเข้าเรียนให้มากที่สุด และจับหลัก Keyword หลักทฤษฎีของแต่ละวิชา เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ที่เคยพบในการทำงานที่ผ่านมา ความรู้จากวิชาต่างๆ เช่น การเมือง ทำให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับปัญหาทางการเมืองของบ้านเมืองในปัจจุบัน เรื่องของระบบอุปถัมภ์ หลักธรรมภิบาล วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำให้เข้าใจปัญหาเรื่องคนในองค์การได้ดีขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกจุด ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี มีประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารงาน และศึกษา Trend ในอนาคต ทั้งด้านงาน และส่วนตัว นี่คือประโยชน์ที่ได้

“แรกเริ่มก็กังวลว่าจะเรียนได้หรือไม่ หรือจะจบไหม แต่พอผ่านไปสัก 2 วิชา ก็เริ่มรู้สึกว่าสนุก และมีประโยชน์ ได้เพื่อนวัยเดียวกันและเพื่อนต่างวัย ซึ่งในการทำงานแต่ละคนมีหัวโขนที่ต้องสวมทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกันได้ แต่เมื่อมาเรียนที่นิด้าทุกคนจ่ายค่าเทอมเท่ากัน เป็นเพื่อนกันหมด ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทำให้สนุกกับการเรียน ประสบความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้เป็นลูกศิษย์ของนิด้า สมกับ “Wisdom for Changes” นิด้า สอนให้ทุกคนเป็น Change Agent เป็น ตัวฟันเฟืองเล็กๆ ในการช่วยกันหมุนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย ไปในทางที่ถูกต้องและดีขึ้น” นายทวีศักดิ์ ธรรมศิริทรัพย์ กล่าว

นายธนาณัต สิงหาเทพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.88 เปิดเผยว่า มี 2 เหตุผลที่เลือกมาศึกษาต่อที่นิด้า คือ 1.หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ และ 2.ทุนการศึกษา มีหลักสูตรนานาชาติเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ให้ทุนการศึกษา การที่ผมได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ นิด้า ทำให้ผมไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินมากและสามารถทุ่มเทกับการเรียนได้อย่างเต็มที่ ในเรื่องของหลักสูตรผมมีความสนใจในหลักสูตรนานาชาตินี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติของแท้ (ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) นั่นคือ อาจารย์ผู้สอนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติและมีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย และความหลากหลายทางเชื้อชาติของอาจารย์ที่มาสอน เช่น สหรัฐ อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรียและจีน ทำให้หลักสูตรนี้น่าสนใจมากขึ้น เพราะผมจะมีโอกาสได้ฝึกและเรียนรู้การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับอาจารย์ที่มาจากต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ต่างแนวความคิด เพื่อเพิ่มพูนทักษะการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นทักษะที่สำคัญมากในการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากนี้ หลักสูตรนานาชาตินี้ยังมีความเป็นสหสาขาวิชา (multidisciplinary) ซึ่งตรงกับความสนใจของผมเองที่อยากจะเรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลาย เพราะผมเชื่อว่ายิ่งมองจากหลายมุมมากได้เท่าใด จะสามารถแก้ปัญหาหรือจัดการกับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

นายธนาณัต สิงหาเทพ กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ของอาจารย์ มีอาจารย์หลายท่านที่เป็นทั้ง professor และ practitioner ทำให้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่สอน สามารถประยุกต์และเชื่อมโยงประสบการณ์การทำงานของตนกับเนื้อหารายวิชาได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทั้งโลกแห่งความจริงทางธุรกิจในต่างประเทศและจากหนังสือเรียน และแม้กระทั่งผมเรียนจบแล้ว อาจารย์ก็ยังพร้อมให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางทุกเมื่อ ซึ่งผมประทับใจมากเป็นพิเศษในการเอาใจใส่กับผู้เรียนแบบเต็มที่

“การได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมชั้นที่ทำงานในหลายสาขาอาชีพ ด้วยความเป็นสหสาขาวิชาของหลักสูตรที่เรียน เพื่อนร่วมชั้น (ทั้งคนไทยและต่างประเทศ) จึงมาจากหลายสาขา ทั้งสายธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงผลกำไร จากการพบปะ พูดคุยและทำงานร่วมกัน ผมได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อน ๆ และช่วยเปิดความคิดที่มีต่อสาขาอื่นให้กว้างมากขึ้น โอกาสในการเข้าสังคมที่หลากหลาย ทั้งทางเชื้อชาติและสาขา การทำงานแบบนี้อาจเป็นไปได้ยากสำหรับผมหากไม่ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้” นายธนาณัต สิงหาเทพ กล่าว

นางสาววัชรี จิตพร้อมเมตตา มหาบัณฑิตเกียรตินิยม เรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.83 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า มีความศรัทธาในวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก เพราะได้ศึกษาและได้ทำงานทางด้านนี้จนรู้สึกว่าเป็นงานที่มีความท้าทาย เมื่อสนใจจึงได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมในสายทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มมองหาสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้ และมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดการศึกษาต่อปริญญาโทถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตอย่างมาก ตอนที่จะตัดสินใจออกจากงานที่ทำเพื่อมาศึกษาต่อจึงมีการหาข้อมูลค่อนข้างละเอียดและใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างมาก นิด้าเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้ง “คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม สถาบันแห่งนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เน้นการศึกษาวิจัย มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีโสตทัศนูปกรณ์พรั่งพร้อม มีห้องสมุดยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ค่าเล่าเรียนเหมาะสม ที่นี่มีทุนหลากหลายประเภทที่สนับสนุนทางการศึกษา นี่คือเหตุผลที่เลือกเข้ามาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้

ความประทับใจแรก เป็นความประทับใจสูงสุดที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนระดับปริญญาโทในสถานศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ส่วน ความประทับใจที่สอง คือ คณาจารย์และบุคลากร อาจารย์ที่นี่สร้างให้เกิดบ้านในสถานศึกษา สร้างคำว่า “ครอบครัว” ให้อยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน

“สิ่งที่ได้รับจากการเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทำให้เราได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ศึกษาสิ่งต่างๆ ให้รู้อย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะนำความรู้ไปอ้างอิง เผยแพร่หรือนำไปใช้ ที่นี่เน้นการทำวิจัยให้เรารู้ลึก รู้จริง ประโยชน์ที่ได้รับจึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ การทำงาน ความสำเร็จนี้เป็นความอิ่มทั้งใจและกาย และถือเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะมอบให้กับครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้อง เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้ทุ่มเททั้งใจและกายจนมีวันนี้ ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่นี่เป็นเหมือนบ้านและครอบครัว เราจะเป็นมหาบัณฑิตที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งของสถาบันฯ เวลาสองปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้มากกว่าความเป็นมหาบัณฑิต ได้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดยากลำบากแค่ไหนก็ตาม เราจะมุ่งมั่นทำให้สำเร็จให้สมกับเกียรติแห่งความเป็นมหาบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มหาบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าว

นางสาวฉัตรรัตน์ วรวุฒิวิชญวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จากคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนดี 3.78 กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อเสียงและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่สำคัญมีสาขาวิชาที่สนใจที่จะศึกษาต่อ คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรของสาขานี้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุมในทุก ๆ แขนง อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการการขนส่ง

ประทับใจสถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่วันแรกที่ได้มายื่นใบสมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ ประทับใจเจ้าหน้าที่ของคณะที่พยายามให้ข้อมูล/คำแนะนำและความช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถสอบผ่าน ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังที่ตั้งใจไว้ และนิด้ายังให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ซึ่งได้รับทุนนี้เพราะคำแนะนำดี ๆ ของเจ้าหน้าที่ของคณะ ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้ สามารถสอบถาม/ปรึกษาปัญหาในการเรียน

นางสาวฉัตรรัตน์ วรวุฒิวิชญวงศ์ กล่าวว่า “ความรู้ที่ได้เรียนในสาขาโลจิสติกส์สามารถต่อยอดได้อย่างมาก จากประสบการณ์กว่า 8 ปี ในการทำงานตำแหน่งเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ หลังจบปริญญาตรีศิลปะศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ บวกกับความรู้ในระดับปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์นี้ ทำให้ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำ มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่จบปริญญาโท จากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงอย่างนิด้า ถ้าคนเรามุ่งมั่นพยายามทำสิ่งใดก็ตาม เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้โอกาสได้เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้และประสบการณ์” พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าว

พันตำรวจโทศักยวิชญ์ จันทร์สีหราช นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับปริญญาเกียรตินิยม เกรดเฉลี่ย 3.80 เปิดเผยถึงเหตุผลที่เลือกมาศึกษาต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่า ได้รับราชการเป็นตำรวจ ในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน มีประสบการณ์ทางกฎหมายในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนายตำรวจปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยจบการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 52) นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบเนติบัณฑิตจากสถานอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา การศึกษาที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้เพียงในตำรา และการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ จึงคิดว่าหากได้เรียนในระดับมหาบัณฑิตทางกฎหมาย จะเป็นการต่อยอดให้เข้าใจแนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้น

ก่อนหน้านี้ทราบว่านิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ คิดว่าบรรยากาศและระบบงานต่าง ๆ คงคล้าย ๆ กับส่วนราชการอื่น ๆ แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาที่นิด้าแล้ว รู้สึกประทับใจมาก เนื่องจากบรรยากาศของอาคาร สถานที่ ดูดีมาก รวมถึงระบบงานต่างๆ มีความทันสมัย ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษา นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แล้ว ครูอาจารย์มีความเป็นกันเอง ให้ความเมตตา และเอาใจใส่ต่อนักศึกษาอย่างดีมาก ไม่ได้มุ่งเน้นสอนทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่คณาจารย์เน้นการนำความรู้ไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม นอกจากนั้นยังสอดแทรกการสอนคุณธรรม ให้รู้จักความเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” มากกว่าจะสอนให้เป็นแต่ “นักวิชาการ” เพียงประการเดียว รู้สึกอบอุ่นและประทับใจมาก

“ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่า “กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น ...” การจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมนอกจากจะต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องมือแล้ว ยังสมควรจะต้องเข้าใจปรัชญาที่เป็นเบื้องหลังของกฎหมายด้วย การสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตทางนิติศาสตร์จากนิด้า จะทำให้ผมสามารถนำหลักการดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานทางด้านบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นธรรมแก่สังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ประเทศชาติต่อไป” พันตำรวจโทศักยวิชญ์ จันทร์สีหราช กล่าว

นางสาวอภิษฎา ทรัพย์อเนกยศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้เลือกศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้เพราะเป็นสถาบันที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร เป็นสถาบันที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ การเรียนที่นี่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องอยู่ไกลบ้าน ได้รับความรู้และประสบการณ์เหมือนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตอนเรียนระดับปริญญาตรีอาจารย์ที่สอนก็จบจากนิด้าและได้ยินเพื่อน ๆ คุยกันว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อที่นิด้า ตอนนั้นมีคำถามในใจว่า “ทำไมใครใครถึงอยากเรียนที่นิด้า” จนวันที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่นิด้าทำให้ได้รับคำตอบที่อยู่ในใจมาตลอด นิด้าทำให้รู้สึกเหมือนได้มาเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี

การปฏิบัติตนช่วงที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแตกต่างจากช่วงที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีค่อนข้างมาก เพราะเราต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วย ดังนั้นเรื่องของความมีวินัยและความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งใจเรียนในห้องให้เข้าใจและทำสรุปสิ่งที่เราเรียนถือเป็นเทคนิคที่ช่วยทุ่นแรงเราในช่วงสอบได้เป็นอย่างดี

ได้รับประโยชน์จากความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ ทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจและรู้ข้อมูลเชิงลึกในงานที่ตัวเองทำ สามารถสร้างเครือข่ายหรือบูรณาการสิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่เราปฏิบัติจริงได้ ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของทั้งหมด เรียงลำดับเหตุการณ์กระบวนการคิดต่าง ๆ ได้เป็นขั้นตอนและสามารถนำไปคิดวิเคราะห์วางแผนการทำงานได้

นางสาวอภิษฎา ทรัพย์อเนกยศ กล่าวว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจมาก การเรียนปริญญาโทเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าสามารถเอาชนะตัวเองได้ไหม วันนี้เราสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ก็ถือว่าเราได้เอาชนะตัวเอง เราได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง นิด้าไม่ได้เป็นเพียงสถาบันสร้างความรู้หรือประสบการณ์ แต่ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้เข้ามาค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ขอบคุณนิด้าที่มีหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ที่เราไม่ต้องไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ ขอบคุณนิด้าที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร และมอบโอกาสให้เป็นศิษย์ของสถาบันฯ ขอบคุณคำว่า Wisdom for Change ที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปเพื่ออะไร”

นางสาวเสาวลักษณ์ ปิติ มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ได้ปริญญาเกียรตินิยม เกรดเฉลี่ย 3.96 เปิดเผยถึงเหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่นิด้า ว่า นิด้าเป็นสถาบันของรัฐที่มีชื่อเสียง มีคณาจารย์ที่มีความรู้และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ จำนวนมากไปทำงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และที่สำคัญ สิ่งที่คณะนิติศาสตร์มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นกว่าโรงเรียนกฎหมายแห่งอื่น คือ ในการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ ภายใต้สภาวการณ์ของประเทศ ที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมและระบบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในสังคม คณะนิติศาสตร์ นิด้า ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายของไทย

ในเรื่องความประทับใจในสถาบัน เนื่องจากเป็นนักศึกษาภาคปกติ จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นิด้า ซึ่งทำให้มีความประทับใจในความเป็นนิติ นิด้า อย่างยิ่ง ตั้งแต่คณาจารย์ในคณะ ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ คอยสละเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ซึ่งท่านให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่านได้ให้คำแนะนำทั้งในเรื่องการทำวิทยานิพนธ์และเรื่องการทำงาน

“ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นงานด้านกฎหมายโดยตรง การสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ที่สถาบันแห่งนี้ ถือเป็นก้าวหนึ่งของความสำเร็จบนเส้นทางสายกฎหมาย ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเป็นพื้นฐานในการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมและประชาชนต่อไป” นางสาวเสาวลักษณ์ ปิติ กล่าว(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)
กำลังโหลดความคิดเห็น