xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เตรียมเคลียร์มาตรการจัดซื้อ 5 รายการ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สธ. เตรียมเคลียร์มาตรการจัดซื้อ 5 รายการ ทั้งยา วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน พร้อมประกาศเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขาย และระบบสวัสดิการไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

วันนี้ (24 เม.ย.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อปฏิรูประบบการสร้างธรรมมาภิบาลระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสของ สธ. โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า สธ. ได้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ศปท.) และตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สธ. 1 ชุด โดยมีปลัด สธ. เป็นประธาน มีอธิบดี ผู้ตรวจราชการทุกเขต สาธารณสุขนิเทศก์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมโรงพยาบาลชุมชน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของ สธ. ขณะนี้ได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557-2560 และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแล้ว

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า มุมมองของ ป.ป.ช. ต่อ สธ. เรื่องของการประพฤติมิชอบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง บางแห่งดำเนินการจริง บางแห่งทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะเรื่องยา ซึ่งในแผนปฏิบัติการฯจะพัฒนาธรรมาภิบาล 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การจัดซื้อจัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ทั้งกระทรวง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทุกกรม มาร่วมวางระบบให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อจะเริ่มใช้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การจัดซื้อดังกล่าวบางรายการอาจใช้ระบบการจัดซื้อร่วมระดับเขตและระดับกรม เช่น ยาบางรายการที่ใช้บ่อย ซึ่งจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมด้วย

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า 2. การออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการขายการจัดซื้อจัดหายา โดยจะให้โรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคักเลือกยาและจัดหายาเข้าสู่สถานพยาบาล มีการเปิดเผยข้อมูลราคาของแต่ละจังหวัดที่ซื้อได้ และการติดตามกำกับ และ 3. การวางแนวทางปฏิบัติในเรื่องสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา รวมถึงเงินบริจาคที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นการศึกษาดูงาน การให้ทุน เพื่อไม่ให้ถูกธุรกิจครอบงำ


กำลังโหลดความคิดเห็น...