xs
sm
md
lg

ครูเอกชนได้เงินเดือน 1.5 หมื่นชัวร์ บอร์ด กช.ไฟเขียวมีผล 1 ม.ค. 57

เผยแพร่:

บอร์ด กช.ไฟเขียว 3 เรื่องรวดเอาใจครูเอกชน ทั้งปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 ให้ครูได้รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาทเสียที พร้อมอนุมัติปรับหลักเกณฑ์ช่วยผ่อนปรนภาระโรงเรียนเอกชนการกุศลในการก่อสร้าง-ซ่อมแซมอาคารเรียน
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุม กช.มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เสนอ 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้ เรื่องแรก ที่ประชุม กช.มีมติให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้ที่จบปริญญาตรีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท เพราะฉะนั้น ศธ.จึงทำแผนทยอยปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ภายใน 3 ปี ตั้งแต่ ม.ค. 2555 ถึง ม.ค. 2557 โดยในวันที่ 1 ม.ค. 2557 ต้องปรับฐานเงินเดือนครูเอกชน จาก 13,300 บาท เป็น 15,000 บาท เพราะฉะนั้น สช.จึงต้องปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชน โดยระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาเพิ่ม 816 บาทต่อคนต่อปี ระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่ม 1,020 บาทต่อคนต่อปี มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 เป็นต้น และทาง สช.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวไว้เรียบร้อยแล้ว

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า เรื่องที่สอง บอร์ด กช.เห็นชอบให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ของโรงเรียนการกุศล โดยสาระสำคัญเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุน จากเดิมโรงเรียนจะต้องมีงบประมาณสมทบในการก่อสร้างร้อยละ 50 ขณะที่ ทาง สช.จะสมทบงบประมาณให้ค่าก่อสร้างให้อีกร้อยละ 50 ก็จะผ่อนผันให้โรงเรียนจ่ายสมทบค่าก่อสร้างแค่ร้อยละ 30 ส่วนกรณีปรับปรุงอาคารเรียนให้โรงเรียนสมทบร้อยละ 20 ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระของโรงเรียนเอกชนการกุศล และสุดท้าย บอร์ด กช.ยังมีมติช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ด้วย โดยให้ปรับแก้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ซึ่งเป็นกองทุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้กู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ยไปใช้ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้สาระสำคัญในการปรับเปลี่ยนประกาศ สช.คือ ให้ใช้คำว่า ยืม แทน คำว่า กู้เงิน เพราะในศาสนาอิลสามนั้น ห้ามกู้ยืมเงินแบบคิดดอกเบี้ย พร้อมปรับหลักเกณฑ์การยืมเงิน วิธีพิจารณา เงื่อนไขการจ่ายเงินยืม และการผ่อนชำระเงินให้มีความชัดเจนขึ้น
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...