xs
xsm
sm
md
lg

เด็ก ตอ.ทำคะแนนสูงสุด ติดนิติศาสตร์ จุฬาฯ - สกอ.พร้อมประกาศผลแอดมิชชัน 6 โมงเย็นวันนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สกอ.ยันประกาศผลแอดมิชชันวันนี้ 6 โมงเย็น เด็กเตรียมอุดมศึกษาทำคะแนนสูงสุด ติดนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขณะที่ “พระเกี้ยว” กวาดเด็กคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกเข้าเรียนหมด ผู้พิการทางสายตาติด “สวนดุสิต” ภาษาไทย ส่วนคณะสังคมฯ เอกประวัติศาสตร์ มศว มีผู้แห่สมัครสูงสุด

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ (กกอ.) แถลงผลการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2552 โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า สกอ.ประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชั่น ผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเครือข่ายพันธมิตร รวม 17 แห่ง พร้อมทั้งหมายเลขสายด่วนที่นักเรียนสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้อีก 7 เลขหมาย โดยนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันนี้(7 พ.ค.) และตนเชื่อว่าเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้การประกาศผลคัดเลือกเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่มเหมือนที่ผ่านมา

สำหรับปีนี้มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 119,446 คน ยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.ดำเนินการคัดเลือกรวม 95 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,782 รหัสคณะ/สาขาวิชา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 82,576 คน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลวัน เวลาในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย พร้อมทั้งหลักฐานที่นักเรียนจะต้องนำติดตัวไปได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สกอ.เช่นเดียวกัน

เด็กเตรียมทำคะแนนสูงสุด พระเกี้ยวกวาด 10 อันดับแรก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุดในระบบแอดมิชชั่น ได้แก่ นายรวินท์ เหราบัตย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.24 สูงสุดในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.กัญญารัตน์ อาจชน จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 88.41 สูงสุดในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นายธัชพล เพชรศิริพันธุ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.71 สูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ .ส.บุญญาดา ปลั่งศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนน 87.54 สูงสุดในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.ศศิลดา ศิริรุ่งเรือง จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.07 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้คะแนนร้อยละ 83.07 สูงสุดในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายกรกวิน พิชญโยธิน จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้คะแนนร้อยละ 82.21 สูงสุดในคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธีรวีร์ กุระเดชภพ จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้คะแนนร้อยละ 82.12 สูงสุดในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นายศศิพงศ์ ลียวัฒนานุพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อย 81.97 สูงสุดในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส.พูนทรัพย์ อารีกิจ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้คะแนนร้อยละ 81.55 สูงสุดในคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

แห่สมัครประวัติศาสตร์ มศว มากสุด
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีนักเรียนพิการทางสายตาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ 1 คน คือ นายสุวิช อินทรนุกูลกิจ สอบได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ส่วนคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวน 4,285 คน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว จำนวน 3,030 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2,598 คน

“นักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปิดรับเพิ่มเติม อาทิ คณะสังคมศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่ รับคณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ สกอ. อย่างไรก็ตาม การที่เด็กเลือกคณะหรือสาขาไหนสูงสุด ไม่ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสาขาวิชาเหล่านั้น มีสัดส่วนการแข่งขันสูงสุด หรือได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเด็กจะทราบผลคะแนนของตนเองก่อนเลือกสมัคร ดังนั้น เด็กจะเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่ตนทำคะแนนอยู่ในช่วงที่มีโอกาสสอบติดสูง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเด็กขาดทุนทรัพย์
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สกอ.ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2552 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ที่มีปัญหาการประสาน และขาดแคลนด้านการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้สังกัดและในกำกับของ สกอ. โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ประสานงานและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของนักศึกษา ตลอดจนประสานแหล่งทุนและเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลเพื่อให้การช่วยเหลือ อุปการะนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ยากจนในปีการศึกษา 2552 โดยศูนย์เฉพาะกิจฯ จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดยเปิดบริการในเวลา 08.30-20.00 น. หรือ โทร.0-2610-5416-17 โทรสาร 0-2354-5460,02-354-5532 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือใช้บริการผ่าน สกอ. Contact Center โทรศัพท์ 0-2576-5555 ,0-2576-5777 หรือ สำนักงานกองุทนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โทร.0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. www.studentloan.or.th

นายชัยวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2552 กยศ.ได้จัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 79,741 ราย และผู้กู้ยืมรายใหม่ปี 2551 ที่ตกค้างเพิ่มเติม จำนวน 11,288 ราย รวมทั้งสิ้น 91,029 ราย ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.สามารถยื่นกู้ผ่านระบบ e-studentloan ใน www.studentloan.or.th โดยใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งผู้กู้ยื่นแบบคำขอและยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบวันสุดท้ายได้ถึง 10 มิ.ย.2552 โดยสถานศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมวันสุดท้าย 15 มิ.ย.2552 เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ด้าน นายสุวิช หรือน้องอุ้ย กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า ดีใจมากที่สอบเข้า มรภ.สวนดุสิต ตามที่ตั้งใจไว้ พร้อมกันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้อง อาจารย์ และเพื่อนๆ โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการอ่านแล้วอัดเทป เพื่อให้ผมนำมาเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก ส่วนเนื้อหาตรงไหนไม่เข้าใจจะให้อาจารย์ หรือเพื่อนๆ ช่วยอธิบาย อย่างไรก็ตาม อ้น ต้องใช้ความพยายามในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าเพื่อนๆ จึงวางแผนอ่านหนังสือ ตั้งใจเรียนในห้องเรียน รวมทั้งไปติววันหยุด ตั้งแต่เริ่มเรียนมัธยมปลาย ส่วนเหตุผลที่เลือกที่ มรภ.สวนดุสิต เพราะใกล้บ้าน การเดินทางสะดวก

นายสุวิชเล่าให้ฟังว่า เลือกสาขาภาษาอังกฤษ เป็นอันดับแรก แต่คะแนนไม่ถึง แต่ติดอันดับที่3 สาขาภาษาไทย และไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน ตนก็วางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าว่า เรียนจบจะเป็นนักแปล ล่าม นักเขียน เพราะคิดว่าเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ส่วนตัวเป็นคนมีนิสัยร่าเริง ชอบพบปะพูดคุย ยิ่งเป็นชาวต่างชาติยิ่งดีเพราะจะได้ภาษา

“ตอนแรกคิดว่าติดสาขาภาษาอังกฤษ เมื่อติดภาษาไทย ก็ไม่เป็นไร แต่ไม่ทิ้งความฝัน และหลังจากนี้คงต้องไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพิ่มเติม หากภาษาดีจะเป็นช่องทางก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือ นักแปล ล่าม” นายสุวิช บอกว่า การเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

**จุรินทร์ปลอบเด็กพลาดยังมีโอกาส
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงนักเรียนที่ผิดหวังหลังจากได้รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาว่า คงต้องมีความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่อยากให้เสียใจจนกระทั่งสิ้นหวังว่าหมดอนาคต เพราะคนที่มีอนาคตก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่ได้หมายถึงคนที่ต้องผ่านแอดมิชชันเสมอไป และแม้ไม่ผ่านก็ยังมีทางเลือกอื่นในการเรียนต่อได้ มีสถานศึกษาอีกมากมายที่ยังเปิดโอกาสให้เข้าเรียนได้ รวมทั้งปีหน้าก็ยังกลับมาสอบได้อีกถ้ามีความตั้งใจจริง จึงไม่อยากให้ท้อถอยหรือเสียกำลังใจ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่ต้องการทราบว่ามีสถานศึกษาใดเปิดรับสมัครเรียนต่อได้บ้าง นอกจากนี้บุคคลที่เข้าข่ายยากจน หรือสถานะทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอจะเรียนต่อได้ด้วยทุนของตนเอง รัฐบาลได้จัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยเพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท เป็น 36,000 ล้าน ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้กู้เพิ่มขึ้น สามารถช่วยเหลือได้ทั้งนักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านแอดมิชชัน

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษา และอาจมีนักเรียนพลาดหวัง เสียใจและอาจคิดทำร้ายตนเองว่า อยากให้ใช้หลักในการคิดว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้น ยังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่นักเรียนยังค้นไม่พบและอาจทำให้ประสบความสำเร็จได้ เช่น การสอบใหม่ในปีหน้า การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งหากได้ศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จ หลายคนก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งหรือจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง บางคนเรียนไม่จบ กลับประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่จบการศึกษา ดังนั้น จึงไม่ได้วัดแค่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ความทุกข์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเตรียมใจเมื่อทราบผลสอบ คนที่เตรียมใจไว้มากจะได้เปรียบเพราะทุกข์น้อย ขณะที่คนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยจะทุกข์มาก เพราะแบกความคาดหวังของคนรอบข้างไว้ด้วย เช่น พ่อแม่และญาติ ๆ เพิ่มความกดดัน

ดังนั้น พ่อแม่จึงเป็นคนสำคัญที่ต้องช่วยดูแลลูกให้คลายความกดดันและให้กำลังใจ ไม่ว่าลูกจะสอบเข้าได้หรือไม่ก็ตาม และหมั่นสังเกต เมื่อใดที่ลูกมาพูดในลักษณะระบายความทุกข์ให้ฟัง ต้องตั้งใจฟังอย่าตำหนิ รวมทั้งอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตพร้อมให้ฮอตไลน์คลายเครียดหรือสายด่วนรับปรึกษาและให้คำแนะนำที่หมายเลขโทร.1323 ซึ่งมีถึง 26 คู่สายตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตั้งแต่เดือน ต.ค.ปี 2551 ถึง เม.ย.2552 พบว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากปีที่แล้ว ส่วนมากเป็นปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นปัญหาส่วนตัว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มอีก 6 คู่สาย
กำลังโหลดความคิดเห็น