xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง ขรก.ระดับทรงคุณวุฒิใน สธ.- ปปง.อนุมัติทูตใหม่กาตาร์-โมร็อกโก เคาะ 2 ขรก.การเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ขรก.ระดับทรงคุณวุฒิใน สธ.- ปปง. พร้อมไฟเขียวตั้งทูตกาตาร์ โมร็อกโก พร้อมอนุมัติ 2 ขรก.การเมือง และเคาะ กก.สภาวิศวกร พร้อมยกเลิกมติตั้ง “วัลลพ” ขรก.ระดับสูงเหตุลาออก

วันนี้ (17 ม.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 17 มกราคม 2566 ดังนี้

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
2. นางสาวอังคณา นรเศรษฐ์ธาดา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
3. นางอุษณีย์ สังคมกำแหง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายศิระ สว่างศิลป์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ให้ดำรงตำเหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
2. นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้งสองรายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

4. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสยาม บางกุลธรรม
2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

5. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ดังนี้
1. นายพิศุทธิ์ สุขุม คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. นายประเสริฐ วรปัญญา คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
3. นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายเอนก ศิริพานิชกร คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. นายอาทร สินสวัสดิ์ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

6. ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราย นายวัลลพ สงวนนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราย นายวัลลพ สงวนนาม เนื่องจาก นายวัลลพ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น