xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ให้โอวาทวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ย้ำข้าราชการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ต้องมีความรู้ในหน้าที่ ยึดมั่นจริยธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ให้โอวาทวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ย้ำ ข้าราชการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ต้องมีความรู้ในหน้าที่ ยึดมั่นจริยธรรม เสียสละ มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติราชการเพื่อประเทศชาติและประชาชน

วันนี้ (1 เม.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามของรัฐบาล แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สมบูรณ์ โดยหวังว่าทุกคนจะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้าราชการถือเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้น การจะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ข้าราชการจึงต้องมีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบของตน พร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สำหรับในปี 2565 นี้ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการจัดงานฯ ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” เพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงบทบาทการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าข้าราชการที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการและประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและจริยธรรมแล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน และร่วมกันปฏิบัติราชการเพื่อประเทศชาติและประชาชน สมดังหัวข้องานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จากส่วนราชการและจังหวัดที่ส่งผลการคัดเลือก จำนวน 619 ราย จาก 299 ส่วนราชการ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน สามารถแพร่ระบาดได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จึงมีมติให้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสังกัดได้ตามความเหมาะสมอย่างสมศักดิ์ศรี และเห็นชอบการจัดนิทรรศการในรูปแบบสื่อออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 เมษายน 2565 หรือตามที่ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม


กำลังโหลดความคิดเห็น