xs
xsm
sm
md
lg

ชัดแล้ว! ถ่ายโอน “สอน.-รพ.สต.” ได้อำเภอละ 2 แห่ง-ไม่เกิน 60 แห่ง “มท.” ติวเข้ม ท้องถิ่น-นายก อบจ.หลังผ่านประเมิน “ดีเลิศ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ติวเข้ม! ท้องถิ่น-นายก อบจ. 76 จังหวัด หลัง 49 อบจ. ผ่านประเมิน รับถ่ายโอน สอน.-รพ.สต. ขั้น “ดีเลิศ” ถึง “ดีมาก” ด้าน “สำนักนายกฯ” อนุกรรมการถ่ายโอนฯ ร่อนหนังสือ แจ้ง อบจ.ทั่วประเทศ รับการถ่ายโอน ทำได้อำเภอละ 2 แห่ง หรือไม่เกิน 60 แห่ง ทั้งจังหวัด แม้อยู่ในระดับดีมาก ตามมติ หาก “อบจ.” ใดผ่านในระดับดีเลิศ สามารถรับโอน รพ.สต. ได้ทั้งจังหวัด แต่พบหลายจังหวัด แม้ผ่าน “ดีเลิศ” แต่รับโอนเป็นเพียงบางส่วน

วันนี้ (7 ธ.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

โดยมีท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 แห่ง

ทั้งนี้ เพี่อทำความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินการ ภายหลัง สถ. ได้ซักซ้อมแนวทางการขอรับการประเมินความพร้อมของ อบจ.เพี่อรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือเรื่อง “การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนจังหวัด”

โดยส่งถึงนายกองค์กรปกครองส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อแจ้งผลการประเมินความพร้อม อบจ. ที่พร้อมรับการถ่ายโอน

หนังสือระบุว่า การที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนกิจการสถานีอนามัยฯ (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีความพร้อมใน “ระดับดีมาก” โดยให้สามารถรับการถ่ายโอนได้ภารกิจของ สอน. และ รพ.สต. อย่างน้อยอำเภอละ 2 แห่ง หรือรวมแล้วไม่เกิน 60 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัด

“ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อ สอน. และ รพ.สต. ที่ อบจ. แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างทุกประเภทที่สมัครใจถ่ายโอนไป อบจ. แจ้งสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และสำเนาเรื่องเรื่องแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดด้วย”

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. อนุกรรมการได้ประเมินศักยภาพ 48 อบจ. จากการลงพื้นที่ประเมินของคณะทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” รองลงมาคือ “ดีมาก”

“ดังนั้น อบจ. ใดผ่านในระดับดีเลิศ ก็สามารถรับ รพ.สต. ได้ทั้งจังหวัด ซึ่งก็มีหลายจังหวัดที่รับทั้งหมด แต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันที่แม้จะผ่านดีเลิศ แต่ก็ไม่ได้รับหมด รับเป็นเพียงบางส่วนก็มี” รายงานจากที่ประชุม ระบุ


กำลังโหลดความคิดเห็น