xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ประชุม รมต.ขนส่งอาเซียนครั้งที่ 27 รับรอง 4 เอกสารสำคัญ ถกผลักดันสู่ระบบดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.คมนาคม ร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 27 ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญ 4 ฉบับ แลกเปลี่ยนการผลักดันสู่ระบบดิจิทัล

วันนี้ (11 พ.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 โดยมี H.E. Mr. Sun Chanthol รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา เป็นประธานการประชุม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานรายสาขาทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียนในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP) ปี 2559 - 2568 หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน โดยรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญ 4 ฉบับ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาแผนการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืนในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนงานร่วมในการออกแบบ และบูรณาการการขนส่งในเขตเมืองกับการวางแผนการใช้พื้นที่

2. ชุดเครื่องมือสำหรับการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดทำแผนการขนส่งที่ครอบคลุมในเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการข้ามหน่วยงานและช่วยแก้ไขประเด็นความแตกต่างของระบบขนส่งในเมืองของเมืองภูมิภาคขนาดกลางของอาเซียนที่มีความหลากหลาย

3. ปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนมีการจัดทำและดำเนินการตามโมเดลของเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมา อันจะเป็นการสนับสนุนการบูรณาการการขนส่งที่ยั่งยืนและการวางแผนการใช้พื้นที่ในภูมิภาคอาเซียน

4. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน เป็นการอำนวยความสะดวกการดำเนินการเปิดเสรีบริการเสริมด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ซึ่งจะมีการลงนามเอกสารแบบเวียนต่อไป ทั้งนี้ การให้การรับรองเอกสารดังกล่าว เป็นการยกระดับการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศของอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการวางแผน การขนส่งและการพัฒนาระบบขนส่งแบบบูรณาการในเขตเมืองของอาเซียนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนโยบายระดับชาติของประเทศ ในการเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอนโยบายของกระทรวงคมนาคมตามแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อยกระดับระบบการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ โครงการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า โครงการ Port Community System ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic System : VTS) และโครงการ Air Cargo Digital Platform รวมทั้งได้นำเสนอโครงการสำคัญที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียนและภายนอกอาเซียน ได้แก่ แผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge)


กำลังโหลดความคิดเห็น